Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 09 november 2021

Lesetid: 3 min

Byggestart for Saupstadbrua – Bjørndalen må stenges

Mandag 15. november starter bygging av Saupstadbrua. Fylkesveien i Bjørndalen må stenges for biltrafikk i drøyt fem måneder.

Gang- og sykkelvegen i Bjørndalen skal holdes åpen i hele perioden. Den blir ombygd for å kunne ta unna utrykningskjøretøy. I bildet øverst er det inntegnet hvor brua kommer.

Stenginga blir iverksatt fra og med mandag og vil vare til 29. april 2022. (Mulig stengt allerede sent på kvelden søndag 14/11). Fv. 6682 stenges da over en strekning på 350 meter. Se rød merking i kart nederst i saken.

Den aktuelle strekningen i Bjørndalen har en døgntrafikk på ca. 4500 kjøretøy. Alternativ trase for de fleste vil gå via John Aaes veg og Vestre Rosten. Søbstadvegen er også en aktuell rute, alt etter hvor du bor og skal.

Fv 6682 blir stengt sør for dette området i Bjørndalen. Boligfeltet får tilgang til vegen som i dag.

Strenge krav pga. rasfare
Skjerpede sikkerhetskrav knyttet til geotekniske forhold og rasfare er årsak både til vegstenging og forsinket byggestart. Opprinnelig plan var å bygge en midlertidig, stabiliserende motfylling nede i dalen. Nå må det bygges en permanent motfylling. Det medfører at fylkesvegen må heves inntil 2,5 meter over dagens nivå under den kommende brua. Det fører i sin tur til mer omfattende arbeid med vann- og avløpsledninger.

Åpning sommeren 2023
Stenging gjennom vinteren reduserer kostnadene og gjør det mulig å bygge raskere. Det er ikke mulig å legge om vegen uten delvis å stenge for trafikk. I første omgang blir gang- og sykkelvegen bygd om, og det skal lages en snuplass for blant annet brøytebiler nord for den avstengte strekningen. Deretter bygges i praksis en ny veg før arbeidet starter med selve brukonstruksjonen.

Ifølge den nye framdriftsplanen skal brua stå ferdig i juni 2023.

Kjapp lenke
Brua vil binde sammen folkerike områder på Saupstad og Rosten/Tiller med mange servicetilbud og arbeidsplasser. Flere tusen myke trafikanter får en effektiv snarvei.

Les mer om prosjekt Saupstadbrua.

PS:
Fra årsskiftet blir Osloveien stengt for all ferdsel nord for Sluppen bru på grunn av arbeidet med Nydalsbrua. Den stenginga vil vare til sommeren 2023.

Rød strek viser strekningen som stenges for biltrafikk fram til 29. april.