Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 08 november 2021

Lesetid: 5 min

Nydalsbrua åpner før tida

Alt tyder på at du kan ta i bruk Nydalsbrua før fristen sommeren 2024. I 2023 har trafikken en flaskehals mindre og byen et landemerke mer.

Flere bruer i prosjektet
Ett år etter at daværende samferdselsminister Knut Arild Hareide markerte byggestart, er den første av tre bruer i prosjekt Nydalsbrua nesten ferdig. Leirosbru nord støpes nå i november. Munningen til en kommende Byåstunnel har også åpnet seg der hovedbrua skal lande i vest.

– Målet er å åpne for trafikk allerede høsten 2023. Hvis vi får holde Osloveien nord for Sluppen bru stengt litt lenger enn planlagt, kan vi åpne nybrua tidligere, sier hovedbyggeleder Martin Jusnes Engum (bildet over) i Statens vegvesen.

BLIKKFANG: Nydalsbrua vil løse floker i trafikken og tilby reisende et stykke ingeniørkunst. Ill: Plan arkitekter.

Med en prislapp på ca 1,4 mrd. kr. er Nydalsbrua er det største, pågående prosjektet i Miljøpakken. Her får Trondheim Plumbo og smykke i en og samme pakke.

  • Plumbo: Brua åpner et tett avløp i trafikken når den erstatter dagens Sluppen bru.
  • Smykke: Byggverket blir et blikkfang for byen med smekre linjer og et tårn som vil strekke seg mot himmelen over Byåsen.
FØRSTE BRU: Leirosbru nord (nærmest) er ferdig før bygginga av Nydalsbrua nedstrøms dagens Sluppen bru starter. Sluppen bru blir gang- og sykkelbru.

Effektivt – og vakkert
Prosjektet er teknisk krevende blant annet fordi brua skal bli fin. Ved arkitektkonkurransen ble det lagt stor vekt på estetiske hensyn. Prosjektet omfatter mer enn ei enkelt bru. Her er noe av det som har skjedd siden byggestart i fjor høst.

  • Leirosbru nord over Leirelva er snart ferdig. Den blir anleggsveg fram til åpning i 2023.
  • Rampebrua nordover ned fra ei rundkjøring ved den kommende Byåstunnelen er under bygging.
  • Prosjektet sprenger seg 77 meter inn i fjellet i to løp der Byåstunnelen er planlagt. Tunnelåpningen med portal står snart klar selv om tunnelen ikke er endelig vedtatt bygd. Martin Jusnes Engum forklarer:

– Vi må inn i fjellet for å bygge et kammer til å forankre tårnet på brua. De skråstilte kablene skal ta opp store krefter og krever derfor solid forankring til fjell. Forankringen skal ligge mellom de to tunnelløpene. Vi kunne ha sprengt bare en åpning nå, men da ville det ha blitt svært dyrt og vanskelig å bygge Byåstunnelen i ettertid.

NED FRA BYÅSEN: Slik blir sikten fra Byåstunnelen mot Sluppen. Tunnelen er omstridt fordi den kan øke bilbruken, i strid med Miljøpakkens mål. Beregninger tyder imidlertid på at samlet kjørelengde kan gå ned fordi avstander kuttes. Tunnelen vil kunne frigi plass til bedre sykkelanlegg blant annet i Byåsveien.

Byåstunnelen til ca 2 mrd. kr. er foreløpig ikke finansiert. Det prosjektet skal partene i Miljøpakken snart ta stilling til. Brua får fire felt for å kunne ta unna trafikk også fra en framtidig tunnel.

Hensyn til laks og tog
I dag kan du se to midlertidige fyllinger i elva. Dette er forberedende arbeid før selve brustøpen. Ved elva er prosjektet pålagt å ta nøye hensyn til laksens gytegroper og vandringsveier. Oppe i lia er jernbanen en utfordring. Følsomme sensorer måler hver eneste bevegelse i skinnegangen.

Noe av det som snart bygges ved siden av Nydalsbrua:

  • Leirosbru sør i tillegg til Leirosbru nord som snart er ferdig danner tilførselsveger.
  • Et digert betonglokk over Osloveien som skal fungere som rundkjøring mellom brua og Byåstunnelen på vestsida.
  • Ramper på sørsida av lokket kommer i tillegg til de på nordsida som bygges nå. Her løftes trafikken opp til nivået på brua. Osloveien mellom avkjørings- og påkjøringsrampen vil da gå under betonglokket.
RUNDKJØRING: Her bygges en rampe ned fra kommende rundkjøring ved utløpet av Byåstunnelen. Dagens Oslovei blir sykkelvei med fortau. Ny, gjennomgående vei kommer under rampene. Tunnelinnslagene ser du øverst i bildet.

Bedre å sykle
Dagens veg nede ved elva bygges om til sykkelveg med fortau på en 1,7 km lang strekning. Den nye sykkelvegen vil krysse Oslovegen under Leirosbru nord. Sluppen bru oppgraderes og gjøres om til ren gang- og sykkelbru. En trase med mange jobbsyklister blir dermed både raskere og tryggere. Venting på grønt lys ved Sluppen bru er snart historie.

På grunn av anleggsarbeidet vil Osloveien nord for Sluppen bru – til Sivert Dahlens veg – bli stengt for all ferdsel fra januar 2022 til sommeren 2023.

– Vi søker muligens om å forlenge stenginga. Stengt veg litt lenger vil gi åpen bru litt tidligere, sier Martin Jusnes Engum.

KUNSTVERK: Kunstferdig belysning av tårn og kabler vil gi brua signaleffekt også i mørket. Selve brua blir 184 meter lang og det skråstilte tårnet vil rage 55 opp i været, over sporet på Dovrebanen. Ill: Plan arkitekter.