Gyldenløves gate

Trondheim kommune planlegger en oppgradering av Gyldenløves gate på Møllenberg.

Oppgradering av Gyldenløves gate koordineres med Møllenbergprosjektet.

Deler av gata har allerede gjennomgått en oppgradering – nå starter arbeidet med en reguleringsplan for gata for å kunne fortsette arbeidet med flere etapper av gata. Hensikten med planen er å skaffe juridisk grunnlag for å bygge om gategrunnen i Gyldenløves gate til å bli et mer attraktivt gangstrøk – hele året.

Offentlig planprosess med medvirkning

REGULERINGSPLAN

En reguleringsplan

 • fastsetter juridiske rammer for arealbruk innenfor planområdet
 • består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt temarapporter
 • vedtas av bystyret
 • blir normalt ferdig i løpet av 1,5–2 år

Det planlegges utvidelser av fortau og etablering av soner for beplantning og opphold. I enkelte kvartal kan dette gå på bekostning av gateparkering og antall kjørefelt for bil. Planen skal sikre trygge og trafikksikre løsninger for alle brukergrupper.

Gyldenløves gate strekker seg mellom Rosenborg (Stadsing. Dahls gate) og Solsiden (Innherredsveien).

Mål for framtidig utforming av Gyldenløves gate

Gyldenløves gate skal bli en attraktiv hovedåre for gående, som skal:

 • Ha god framkommelighet for gående i alle årstider
 • Ha plass for opphold og aktivitet
 • Spille på lag med den kulturhistoriske bebyggelsen på Møllenberg
 • Ha god kvalitet på utforming med tanke på materialitet, vegetasjon og detaljering
 • Ivareta og bedre trafikksikkerheten og trygghetsfølelsen for alle brukergrupper
 • Opprettholde dagens mulighet for sykling
 • Sikre gode og bærekraftige forhold for drift, og god tilgjengelighet for renovasjon og utrykningskjøretøy.

Skisseprosjekt

Trondheim kommune har sammen med Asplan Viak AS utarbeidet to alternativer for Gyldenløves gate – ett alternativ med mest mulig areal til beplantning, og ett alternativ der så mye parkering som mulig ivaretas. Disse to alternativene skal kombineres, slik at gata kan bli så attraktiv som mulig med beplantning mm, samtidig som parkering ivaretas der det er viktigst.

Eksempler på bruk av veggsoner med beplantning og steinsetting, fra bla. Deichmannsgate i Oslo (Asplan Viak), Huitfeldts gate i Oslo og Torvet i Trondheim.
Mulig materialbruk i de ulike sonene på strekningen Kirkegata–Nedre Møllenberg gate, med foreslått overvannsløsning.
Materialsnitt som viser utforming av parkeringslomme med storgatestein.

Ill. Asplan Viak

ta kontakt!

Både offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner og privatpersoner kan medvirke i planprosessen. Alle parter som blir direkte berørt av planforslaget vil bli kontaktet og få mulighet til å uttale seg flere ganger i løpet av prosessen med å utarbeide en reguleringsplan. Spørsmål og henvendelser om prosjektet kan rettes til prosjektleder Maria Meland Christensen i Trondheim kommune:

E-post: maria-meland.christensen@trondheim.kommune.no
Telefon: 476 59 223