Sykkeltiltak langs Byåsveien og Bøckmans veg

På bestilling fra Miljøpakken utredes nå sykkelløsninger langs ulike delstrekninger av Byåsveien.

Prosjekttype:
Sykkel
Status:
Under planlegging

Trøndelag fylkeskommune jobber nå med en utredning som blant annet skal ende opp med en prinsippavklaring for sykkelløsninger langs ulike delstrekninger av Byåsveien og Bøckmans veg. Utredningen er bestilt av Miljøpakken, og ser på flere alternativer som berører både gange, sykkel, kollektiv og bil. Det blir også sett på behov for støytiltak.

Både Byåsveien og Bøckmans veg er blant de viktigste hovedsykkelrutene i Trondheim. Det er delvis utbygd gang- og sykkeltilbud langs Byåsveien, men på den nordligste delstrekningen fra Ila til Fridtjof Nansens veg finnes ikke noe eget sykkeltilbud og kun et smalt fortau for gående. Bøckmans veg fra Munkvoll mot Stavne har to bilfelt og fortau, men ikke noe eget sykkeltilbud i dag.

Det er for lite tilgjengelig areal for å få gode løsninger for alle trafikantgrupper uten store inngrep i sideterreng. Noen av alternativene vil berøre eksisterende eiendommer og kan medføre innløsing av hus.

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)