Gang- og sykkelveg i Bynesvegen

Prosjekttype:
Sykkel
Status:
Ferdig
Finansiering:
Miljøpakkens andel 5,3 mill.
Ferdigstilling:
Sommer 2011

Prosjektet har bygget gang- og sykkelveg på den gamle jernbanetraséen over Killingdalområdet, og ved Bynesvegen mellom Ilsvika og Fagervika. Lengden er ca 800 meter, og vegen gir bedre sikkerhet for gående og syklende til og fra Ila.

Relaterte artikler

Brøsetvegen – sykkelveg med fortau

Sykkelfelt Ole Vigs gate

Gang- og sykkelvei Granholtvegen–Ålivegen