Gang- og sykkelveg i Saupstadringen

Miljøpakken bygger ny gang- og sykkelveg over en strekning på 150 meter i Saupstadringen – mellom Kolstadtunet og metrobusstasjonen Casper Lundes veg.

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
September 2022
Status:
Pågår
Finansiering:
7,5 mill kr
Ferdigstilling:
2022

Prosjektet inkluderer to mindre snarvegforbindelser. Bare denne strekningen gjenstår før Saupstadringen har et sammenhengende tilbud for gående og syklende langs
Saupstadringen . Øvrige mangler er sikret utbygd som rekkefølgekrav til ny Huseby barne- og ungdomsskole. I dag må fotgjengerne krysse Saupstadringen to ganger eller gå i vegbanen. Dette er et anlegg som gjennomføres tilnærmet utslippsfritt.

Relaterte artikler

Brøsetvegen – sykkelveg med fortau

Sykkelfelt Ole Vigs gate

Gang- og sykkelvei Granholtvegen–Ålivegen