Gang- og sykkelveg i Saupstadringen

Miljøpakken planlegger ny gang- og sykkelveg over en strekning på 150 meter i Saupstadringen.

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
2022
Status:
Under planlegging
Finansiering:
7,5 mill kr
Ferdigstilling:
2022

Prosjektet inkluderer to mindre snarvegforbindelser. Bare denne strekningen gjenstår før Saupstadringen har et sammenhengende tilbud for gående og syklende. langs
Saupstadringen (ensidig). Øvrige mangler er sikret utbygd som rekkefølgekrav til ny Huseby barne- og ungdomsskole. I dag må fotgjengerne krysse Saupstadringen to ganger eller gå i vegbanen.

Relaterte artikler

Sykkelfelt Ole Vigs gate

Gang- og sykkelvei Granholtvegen–Ålivegen

Sverresborgruta