Gang- og sykkelveg Heimdalsvegen

Prosjekttype:
Sykkel
Tiltakshaver:
Byggeleder Knut Inge Edvardsen, telefon 947 89 393
Byggestart:
2013
Status:
Ferdig
Finansiering:
250 mill
Ferdigstilling:
2015

Miljøpakken har bygd gang- og sykkelveg langs Fv 900 Heimdalsvegen fra det gamle Klettkrysset til rundkjøringen ved Kattemskogen. Sykkelvegen gir gode forhold for syklister mellom Melhus og Trondheim. Gang- og sykkelvegen er om lag 3750 meter, og går langs østsiden av Heimdalvegen. Den ligger i et område med vanskelige grunnforhold, og en viktig del av prosjektet var ¨å sikre og stabilisere området. Bekken er tatt ut av dagens løp og lagt høyere i terrenget for å sikre veg og dalbunn.

I prosjektet inngår også ny pumpeledning for spillvann, som er en del av MeTroVann-samarbeidet mellom Trondheim kommune og Melhus kommune.

På begge sidene av Kattemsdalen er det påvist sammenhengende og mektige områder med kvikkleire. For å oppnå tilfredsstillende sikkerhet mot utglidninger i området er det utført omfattende terrengtiltak; nedplanering av sideskråninger og oppfylling i dalbunnen. Bekken Søra er lagt om og erosjonssikret, og i tillegg satt i stand slik bekkens opprinnelige biologiske mangfold kommer tilbake.

De totale kostnadene er ca 250 mill.

Detaljer:

Cirka 4000 meter ny asfaltert gang og sykkelveg
Cirka 4000 meter ny bekk, Søra- og Heggstadbekken
Cirka 4000 meter Pumpe spillvannsledning, MeTroVann
Cirka 300 000 m3 masseflytting til fylling i dalen og heving av bekken Søra
Justering, sideforflytting eller heving av eksisterende fylkesveg
Avlaste områder for å gi områdestabilitet
Bygging av dammer, fisketerskler og heving av grunnvannsnivå i hele dalen
Bygge ny rundkjøring i det gamle Klettkrysset

Fremdrift:

Reguleringsplan vedtatt 6. desember 2012
Byggekontrakt signert med BL entreprenør 20. august 2013
Anleggsstart i månedsskifte september/oktober 2013
Gang- og sykkelvegen ble åpnet 11. november 2015

Mer informasjon om gang- og sykkelvegen finner du på Vegvesenets prosjektsider.

En sidevei fra Heggstadmoen til Heimdalsvegen er under bygging.

 

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)