Brøsetvegen – sykkelveg med fortau

Miljøpakken har startet reguleringsplanarbeid for totalt 620 meter sykkelveg med fortau i deler av Brøsetvegen.

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
2026
Status:
Under planlegging

  1. Brøsetvegen: Sigurd Jorsalfars veg – Henrik Ourens veg – 270 meter
  2. Brøsetvegen: Kirkvollen – Frode Rinnans veg og Frode Rinnans veg – 350 meter

Sykkelveg med fortau vil i prinsippet planlegges etter følgende tverrsnitt langs kjørebanen:
– rabatt min. 1,5 meter mellom kjørebane og sykkelveg
– sykkelveg 3 meter
– fortau 3 meter inkl. skulder

Planlagt fremdrift:
– Kunngjøring og varsling av oppstart av reguleringsplaner oktober 2022
– Medvirkningsmøte på Åsvang skole 1. november kl. 18. Presentasjon fra møtet.
– Frist for innsending av innspill ifbm varsling av reguleringsplan: 11. november
– Utarbeidelse av planforslag vinteren 2022/23
– Oversendelse av komplett planforslag til Byplankontoret vinteren 2023
– Offentlig ettersyn/høring vår 2023
– Vedtatt reguleringsplan sommer 2023

Dokumenter:
Planinitiativ Brøsetvegen – Kirkvollen-Frode Rinnans veg
Planinitiativ Brøsetvegen – Sigurd Jorsalfars veg-Henrik Ourens veg
Brev med varsel om oppstart
Tilbakemeldingsbrev Byplankontoret
Kart planområde

Bakgrunn
Å bygge ny sykkelinfrastruktur er et av virkemidlene som brukes for å nå nullvekstmålet, dvs ingen vekst i personbiltrafikken fordi om vi blir flere innbyggere. Det er vedtatt at hovedrutene for sykkel skal planlegges med separate anlegg for syklister. Brøsetvegen er en del av hovedsykkelnettet. Etablering av en gjennomgående sykkeltrasé som i større grad skiller de gående og syklende fysisk, vil øke trafikksikkerheten for de myke trafikantene.

  • Utarbeide reguleringsplaner med tilhørende planbeskrivelser og bestemmelser 
  • Sikre sammenhengende sykkelveg med fortau, inkludert gode sykkelkryssinger, gjennom regulering
  • Gi syklister og gående god fremkommelighet, og et tilbud som oppleves trygt og sikkert for alle

Kartet
NB!
Planavgrensningen er grov og viser større areal enn det som normalt er nødvendig for å bygge sykkelanlegget. Dette for å gi rom for å vurdere ulike løsninger under planarbeidet. I tillegg vil midlertidig erverv være aktuelt noen steder når det er nødvendig med tilgang til deler av grunnen for å bygge anlegget. Det gjelder kun mens arbeidet pågår. Etterpå vil eiendommen føres tilbake til slik den så ut før det midlertidige ervervet fant sted.

Det langsiktige målet er å få etablert sykkelveg med fortau på begge delstrekningene. Bygging forutsetter at strekningene blir prioritert for finansiering.

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)