Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 3)

Prosjekttype:
Kollektiv
Byggestart:
2023
Status:
Under planlegging
Ferdigstilling:
2023

Miljøpakken har opp gjennom årene gitt et stort antall bussholdeplasser universell utforming. For rutestrukturendringen i 2019 med introduksjon av metrobussen ble metrobusslinjene prioritert for ombygging. Rundt 150 stopp på de tre hovedlinjene i Trondheim ble nybygd eller utbedret.

De resterende holdeplassene ble ikke oppgradert, men en rekke av disse betjenes nå av 18 meter lange leddbusser. Kun et fåtall av holdeplassene er tilpasset leddbussens lengde. Leddbussene klarer dermed ikke å legge inntil plattform med alle innganger. Siden har Miljøpakken derfor utbedret flere busstopp også utenfor metrobusslinjene for å sikre universell utforming, tilgjengelighet og sikker bruk.

Pakke 3 inkluderer oppgradering av følgende fem holdeplasser med til sammen sju plattformer:

  • Moltmyra øst (1 plattform)
  • Moltmyra ( 1 plattform)
  • Torvmyra (2 plattformer)
  • Tonstadgrenda (2 plattformer)
  • Østre Rosten (1 plattform)

Samtlige holdeplasser oppgraderes med fast dekke, etablering av ny kantstein og taktil merking. Noen holdeplasser forlenges for å gi plass til leddbuss, for andre justerer vi busslommene. I noen tilfeller er det også behov for å utvide eksisterende fortau eller etablere nye, mindre strekninger med fortau for å knytte den enkelte holdeplassen bedre til omliggende gangnett og målpunkter. Flere av holdeplassene har også behov for leskur.

Relaterte artikler

Elektrisk veg – pilotprosjekt

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 4)

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 2)