Bedre gang- og sykkelveg på Kolstad

Miljøpakken har utbedret 1,1 kilometer gang- og sykkelveg fra Husebytunet til Bjørndalsbrua.

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
2020
Status:
Ferdig
Finansiering:
7,5 mill
Ferdigstilling:
2020

Dette er en mye brukt trasé i et tett befolket område. Strekningen ble bygd tidlig på 1970-tallet. Den har vært i dårlig forfatning med ødelagt dekke, kummer og sluk ute av stilling og delvis manglende kantstein, noe som har gjort det vanskelig å drifte den godt om vinteren. Traséen har fått en helt annen standard enn før. Bærelaget er skiftet ut og det har kommet granittstein langs hele strekket.

Relaterte artikler

Brøsetvegen – sykkelveg med fortau

Sykkelfelt Ole Vigs gate

Gang- og sykkelvei Granholtvegen–Ålivegen