Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 25 mai 2018

Lesetid: 3 min

Nye satser i Miljøpakkens bommer

Takstene i Miljøpakkens bommer settes opp fra 1. juni.

Økningen innebærer at hver passering vil koste i snitt litt over 20 prosent mer enn før hvis du har brikke.  Her er to eksempler i kroner:
Prisen i de ytre bommene i rush går opp med kr 4,20.
Prisen i de indre bommene i rush går opp med kr 1,10.
Ved bomstasjonene vil du se rushtidspriser oppgitt uten rabatt. Alle med lette kjøretøy som har bombrikke får 20 prosent rabatt. Brikke gir også andre rebatter. De to viktigste:
* Timeregel. Du betaler bare en gang innenfor hvert snitt (gruppe) av bompunkt.
* Månedstak. Du betaler for maksimum 110 passeringer per måned.

Se komplett Bomtakster Miljøpakken her, eller bomvegselskapet Vegamot for detaljer. Oversikten under viser takster før og nå for lette kjøretøy:

Før u/brikke Nå u/brikke Før med brikke Nå  med brikke Endring med brikke
Ytre bom i rush 22 30 19,80 24,00 + 4,20/21 %
Ytre bom ikke  rush 11 15 9,90 12,00 + 2,10/21 %
Indre bom i rush 9 14 9,00 11,20 + 2,20/24 %
Indre bom ikke rush 9 11 7,20 8,80 + 1,10/22 %

Hvorfor endres takstene?

Trondheim har en Bymiljøavtale der staten krever at personbiltrafikken ikke skal øke. Vi må kutte køer og redusere utslipp. Det er også behov for ytterligere bominntekter for å finansiere tiltak i Miljøpakken. Disse tiltakene er blant annet:

·         Nydalsbrua (nye Sluppen bru)

·         Byåsen tunnel

·         Utvide kollektivtilbudet med Metrobuss

·         Videreføre satsing på gang og sykkeltiltak

·         Støyskjerming

Hvor mye øker inntektene i Miljøpakken?

Det er beregnet at inntektene vil øke fra 532 mill kr i 2017 til 620 mill kr i 2019. Bompenger utgjør ca. 50 prosent av inntektene i Miljøpakken. For hver krone i bompenger får vi rundt regnet ei krone ekstra fra staten.

Hva har Miljøpakken brukt bompengene til?

Noen eksempler:
Veger
E6 Tonstad-Melhus med fire felt. Første del ferdig i 2013, resten i 2019.
Stavne tunell og tilstøtende anlegg som styrer tungtrafikk utenfor Midtbyen. Ferdig i 2012.
Kystadlia, ny veg på Byåsen som fører trafikk vekk fra skoler. Ferdig i 2014.

Kollektiv
Billigere buss, flere og bedre busser og bedre rutetilbud.
Billetten ville kostet ca 30 prosent mer i Trondheim uten Miljøpakkens bidrag. Gevinsten er enda større i nabokommunene.
24 km kollektivfelt bygd før utbygging for Metrobuss starter.

Sykling
31 km sykkelanlegg og 9 gang- og sykkelbruer er bygd.
Over 300 nye p-plasser for sykkel i sentrum.

Gåing
16 snarveger er rustet opp og 15 klare for utbedring.

Trafikksikkerhet
13 skoler har fått tryggere skoleveg som følge av fortau, sykkelveger, snarveger, kryssutbedringer, omlegging av biltrafikk og andre tiltak.

Støyskjerming
E6 Okstadbakken, Østre Rosten og Bromstadvegen.

Flere detaljer om bomsystemet finner du på denne siden.