Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 12 februar 2016

Lesetid: 3 min

Milliarder fra staten til Trondheim

Trondheim inngår Norges første bymiljøavtale med staten.

– Gratulerer, Trondheim, dette er en stor dag, sa statssekretær Amund D. Ringdal (H) da avtalen ble underskrevet i dag.

– 3, 76 milliarder takk, kvitterte ordfører Rita Ottervik.

Byen får nemlig 3,76 milliarder kroner fra staten fram til 2023 for å hindre vekst i biltrafikken. 1,4 av de 3,76 milliardene går til å utvikle et superbusstilbud. Pengene skal brukes på traseer, holdeplasser og bussdepot.

Bymiljøavtalen kommer til å forandre Trondheim. Bakgrunnen for avtalen er Klimaforlikets nullvekstmål – det vil si at all vekst i persontrafikken i voksende storbyområder skal skje ved at folk reiser kollektivt, sykler eller går.

Avtalen representerer en styrking og videreutvikling av Miljøpakken i Trondheim, som så langt har oppfylt nullvekstmålet. Den markerer en milepæl i klimapolitikken. Åtte andre storbyområder får inngå avtaler, men Trondheim er først til å oppnå enighet med staten.

Dette gir staten – fordelt på tiltak:

 • 1 milliard kroner til tiltak på riksveg innen programområdene kollektiv, sykkel, miljø og gåing – altså ikke biltrafikk.
 • 1,4 milliarder kroner til investering i superbussløsning i Trondheim. Staten dekker 50 prosent av de samlede kostnadene.
 • 1, 36 milliarder i belønningsmidler for perioden 2016-2023. Belønningsmidlene går til tiltak som bidrar til bedre byluft og mindre kø i byområdene.
  Dette er en videreføring av tidligere ordning. Trondheim har allerede (2009-2015) fått 870 millioner kroner i belønningsmidler.
 • Utvikling av jernbanen skal sees i sammenheng med utviklingen av det øvrige kollektivtransportnettet.

Dette krever staten – forpliktelser:

 • Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune forplikter seg til å treffe tiltak som sikrer at veksten i persontrafikk tas med kollektiv, sykling eller gåing, for eksempel restriksjoner på bilkjøring.
 • Må bygge en tettere by nær eksisterende og nye kollektivtraseer, spesielt rundt holdeplasser og stasjoner.
 • Avtalepartene skal samarbeide om å utvikle et sammenhengende nett for alle som sykler og går, med god adkomst til kollektivsystemet. Dette inkluderer jernbanen.
 • Avtalepartene skal samarbeide om å utvikle knutepunkter.

Resultater:

Effekten av tiltakene skal måles slik:

 • Trafikkutviklingen fordelt på reisemidler. Overvåkes via reisevaneundersøkelser, måling av vegtrafikk og telling av kollektivreiser
 • Klimagassutslipp
 • Begrensinger på parkering
 • Fortetting av byen

Her er hele bymiljøavalen