Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 28 april 2022

Lesetid: 2 min

Bjørndalen åpnes for trafikk fredag ettermiddag

Fredag blir det igjen mulig å kjøre Fv 6682 gjennom Bjørndalen. Vegen har vært stengt siden november pga bygging av Saupstadbrua.

Etter omkjøring i mer enn fem måneder kan de ca 4500 bilene som i snitt har brukt Bjørndalen hvert døgn vende tilbake igjen. Det skjer i løpet av fredag, trolig på ettermiddagen.

Bedre gang- og sykkelveg
Gang- og sykkelvegen har vært åpen i en midlertidig trasé i hele perioden. Forrige uke ble den lagt tilbake der den skal gå – med ny asfalt (se bildet over). Bjørndalen er ei viktig sykkelrute Heimdal-sentrum.

Saupstadbrua gang- og sykkelbru kommer på tvers over Bjørndalen med et bruspenn på 180 meter neste år. Stenginga skyldes at vegen måtte heves inntil 2,5 meter over en strekning på 350 meter før arbeidene med brua kan ta til. Usikre grunnforhold utløste krav om å bygge motfyllinger i skråningene på begge sider for å hindre rasfare.

Brua skal etter planen stå ferdig ved utgangen av oktober 2023. Kortere perioder med stenging kan forekomme også senere i anleggsperioden, men i utgangspunktet skal Bjørndalen holdes åpen.

Nydalsbrua kommer
Parallelt med prosjekt Saupstadbrua pågår bygging av Nydalsbrua. Også den vil etter planen åpne høsten 2023. Da vil dagens Sluppen bru bli forbeholdt syklister og fotgjengere.

De to bruprosjektene vil gi syklister et langt bedre tilbud enn i dag. I tilknytning til Nydalsbrua kommer 1,7 km sykkelveg med fortau med høy standard. Sykkelvegsystemet øst og vest for Saupstadbrua utvides med ca 300 meter.

Osloveien nord for Sluppen bru ble stengt i januar 2022 og blir holdt stengt for all ferdsel til sommeren 2023 i forbindelse med bygging av Nydalsbrua.

Illustrasjon som viser hvor den nye gang- og sykkelbrua kommer. Vegen nede i Bjørndalen er nå hevet, og det er bygd motfyllinger som rassikring på begge sider.