Kollektivfelt Jonsvannsveien

Miljøpakken bygger kollektivfelt på Moholtsletta.

Planlegging og bygging av kollektivfelt i Jonsvannsveien fra Kong Øysteins veg/Dybdahls veg til Omkjøringsvegen (over Moholtsletta). Strekningen er ca 900 meter og delt inn i to deler.

Del 1 går fra Kong Øysteins veg/Dybdahls veg til Lidarende.  Strekningen er ca 200 meter.
Del 2 går fra Lidarende til Brøsetveien. Strekningen er ca 700 meter.

Målet er raskere og mer forutsigbar framkommelighet for kollektivtrafikken. Dette blir trasé for metrobusslinje 3, tilsvarende dagns rute 5. I tillegg kommer gode sykkelløsninger med sykkelveg med fortau og støyskjerming. Farlige kryssområder blir sikrere. Krysset Frode Rinnans veg/Jonsvannsveien blir signalregulert. Det kommer også signalregulering for syklister i samme område.

Bygging av del 1 startet sommeren 2017.
Bygging av del 2 starter i februar 2018.
Alt skal stå ferdig sommeren 2019 innen oppstart for metrobuss og ny rutestruktur..

Arbeidene for hele strekningen blir tredelt:
* Kollektivfelt inn mot kryss med Dybdahls veg
* Samle dagens to holdeplasser til en stasjon med metrobuss-standard, opprettholde to holdeplasser for annen busstrafikk samt utbedring av kryss mot Frode Rinnans veg
* Kollektivfelt inn mot rundkjøring ved Brøsetveien

Sikring i anleggsperioden
For del 2 vil det bli to kjørebaner og en gangveg som vil være åpen under anleggsperioden. Det vil variere om gangvegen på øst- eller vestsiden av vegen er åpen. Det legges til rette for sikker kryssing av Jonsvannsvegen i gangkulvert eller via oppmerkede
fotgjengerfelt. Det blir tydelig skilting og infotavler for myke trafikanter som viser hvilken gangveg som skal benyttes. Alle gangveger som ligger inn mot kjørevei vil bli sikret mot biltrafikk.

Relaterte prosjekter

Se alle treff