Bedre å sykle i Kirkegata og Gamle Kongeveg

Kirkegata blir sykkelgate over en strekning på 600 meter.

I tillegg bygger Miljøpakken sykkelveg med fortau i Gamle Kongeveg – i forlengelsen av Kirkegata.

Sykkelgate i Kirkegata:
Gata blir merket som sykkelgate med symboler i bakken fra Bakkegata til Gamle Kongeveg. Det blir lagt storgatestein mellom bilparkering og selve gata. Formålet er å lede syklistene inn mot midten av gata og unngå at de som sykler kolliderer med bildører. Løsningen er såkalt blandet trafikk med tydelig markering av at det sykles der det er bilkjøring. Fotgjengerne får fortauet for seg selv.

Ved Aleris blir 16 tverrstilte p-plasser for bil omgjort til langsgående parkering for å få bedre plass. Fortauet utvides.

Gamle Kongeveg:
Dette er ei bred boliggate med boligsoneparkering som nå får sykkelveg med fortau. Gata snevres innfor å gi plass til 3 meter sykkelveg og 2,5 meter fortau.

Flere kryss i området blir utbedret.

Prosjektet inngår i Ranheimsruta – en av hovedrutene for sykkel som Miljøpakken opparbeider og utbedrer. Arbeidet er forsinket pga en streng vinter og feil som må rettes opp av entreprenør. Ny sluttdato er høsten 2018.

Relaterte prosjekter

Se alle treff