Bedre å sykle i Kirkegata og Gamle Kongeveg

Kirkegata har blitt sykkelgate over en strekning på 600 meter. Løsningen er oppmerking som markerer syklistenes rett til å dele gata med biltrafikken.

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
August 2017
Status:
Pågår
Finansiering:
8,8 mill. kr.
Ferdigstilling:
2022

Oppmerkinga kalles «sharrows» – piler som tydelig viser at syklistene har høy prioritet i gata, selv om de deler den med bilene.

I tillegg har Miljøpakken bygget sykkelvei med fortau i Gamle Kongeveg og i Bakkegata ned til rundkjøringen, i forlengelsen av hver sin ende av Kirkegata.

Prosjektet inngår i Ranheimsruta – en av hovedrutene for sykkel som Miljøpakken opparbeider og utbedrer.

Sykkeltilbud i Kirkegata

Det er lagt storgatestein mellom bilparkering og selve gata. Formålet er å lede syklistene inn mot midten av gata og unngå at de som sykler kolliderer med bildører.  Fotgjengerne får fortauet for seg selv.

Ved Aleris er 16 tverrstilte p-plasser for bil omgjort til langsgående parkering for å få bedre plass. Fortauet er bredere og det er satt opp benk, sykkelstativ og bedre gatelys.

Snarvegen ned til Solsiden har fått ny håndløper (rekkverk), nye lysmaster og snøsmelteanlegg. Dette er en forlengelse av Gyldenløves gate som er utvidet. Det er anlagt gangfelt.

Gamle Kongeveg

Dette er ei bred boliggate med boligsoneparkering som nå er snevret inn for å gi plass til 3 meter sykkelveg og 2,5 meter fortau.

Flere kryss i området er utbedret.

Bakkegata

Gjelder strekningen på 50 meter fra rundkjøringen og opp til Kirkegata. Tidligere syklet og ikke minst elsparkesyklet de fleste her på fortauet, fordi brosteinsdekket i midten av gata var så ujevnt, og oppsprukne skiferheller i bunnen av bakken fremsto som snublekanter.

Nå er syklister og gående adskilt, gjennom at Miljøpakken har oppgradert strekningen til sykkelvei med fortau. Det er lagt varmekabler på det bredeste fortauet mot vest og nederst i den bratte delen. Området med skiferheller er gjort mindre, og ødelagte heller er erstattet.

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)