Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 22 desember 2020

Lesetid: 3 min

Sykkel: Vi øker til 130,5 km gode vinterveger

Miljøpakken skal gjøre vintersykling bedre enda flere steder i 2021. De bratte kneikene Blussuvollbakken og Steinberget blir snø- og isfrie.

Syklistene i Trondheim får nå:
• 69 km barvegstandard (GsA)
• 61,5 km vintervegstandard (GsB)

Kart for vintersykling – du kan zoome

Utsnitt av kartet over:

Altså 130,5 km total forsterket vinterdrift. Av dette dekker Miljøpakken 116,5 km med belønningsmidler fra staten. Statens vegvesen finansierer de resterende 14 km vinterdrift med ekstra høy standard.

Tallene er ikke direkte sammenlignbare med tidligere fordi vi nå regner med begge sider av vegen der det er separat sykkelveg, men ikke der det bare er oppmerket sykkelfelt.

OM BEGREPENE
Barvegstandard (GsA)
Her brukes bl.a. kostemaskiner og salting for å oppnå svart asfalt, hvis været gjør det mulig. Målet er bar asfalt med minst mulig bruk av salt. Når det snør skal det gå maks to timer mellom hver gang det kjøres maskin. “Innpåhiv” fra parallell veg skal fjernes innen to timer. Kravene gjelder mellom klokka 06 og 23.
Vintervegstandard (GsB)
Her skal det være hardt og jevnt snø/isdekke med maks 1 cm løs snø. Når det snør skal det gå maks tre timer mellom hver gang det kjøres maskin. “Innpåhiv” fra parallell veg skal fjernes innen tre timer. Kravene gjelder mellom klokka 06 og 23.

NYTT I 2021
Isfrie brattbakker:
– Blusuvollsbakken (400 m) og Steinberget får barvegstandard. Dette vil gi både syklende og gående (inkludert skolebarn) trygge forhold.
Med barvegstandard på sykkelfeltene i Sverresborg alle og Steinberget blir det for øvrig totalt 1,5 km veldig bra forhold mellom Ila og Byåsen butikksenter.

Svært god vintervegstandard (GsB) i lange strekk i retning Dragvoll:
– «Jonsvannsruta» 700 meter mellom krysset Jonsvannsveien/Frode Rinnans veg og Vegamot
– «Brøsetruta» 2,2 km fra toppen av Blusuvollsbakken til bunnen av Granåsvegen på Angelltrøa

Sammenhengende godt tilbud mellom Angelltrøa og Midtbyen:
– «Dragvollruta» 2,5 km gjennom Brundalen fra Schmettows alle til Gamle Jonsvannsveien – gsv vest for Stavsvegen (på det brede fortauet langs Hørløcks veg, Yrkesskolevegen og Brundalen, samt gang- og sykkelvegen øst for vegen som heter Stokkbekken).
Vi får sammenhengende godt tilbud mellom Dragvoll og Midtbyen via Brundalen.

MINDRE JUSTERINGER
Bedre kvalitet:
– Bedre drift i forbindelsen mellom Ranheimsvegen og Rv 706 på Leangen
– God drift i den nye sykkelvegen i Strandveien sør for Stiklestadveien
– Bedre drift (barvegstandard) langs vestsida av Utleirvegen fra Othilienborgvegen til Blaklivegen.
– Vollabakken: Fortauet på vestsiden får en bedre driftskvalitet i vinter, sykkelfeltet vil i større grad være tilgjengelig for sykkel

Redusert kvalitet:
– Hovedsykkelvegen mellom Arkitekt Ebbells veg og Bromstadvegen får vanlig kommunal standard (GsA med salting tidligere). Planer om oppgradering når sykkelvegen blir forlenget mellom Bromstadvegen og Lilleby skole neste år.
– Rv706 mellom Sluppen bru og Stavne bru får god vintervegstandard GsB mot GsA ,med saltingde siste årene)

Vi har ambisjoner om å lage et publikumskart i 2021 som viser forsterket drift og kan zoomes inn i.

Se artikkel fra 2017 med meningsmåling om salting mm