Se Miljøpakkens snarveger 2018-2019-2020

Publisert 12.06.2018

Miljøpakken fortsetter å ruste opp smarte snarveger sånn at flere finner glede ved å gå.


Kartet viser prosjekter i 2018 og 2019. Du ser også lengde og tid spart ved å slippe å gå rundt.

Miljøpakken startet snarvegprosjektet med opprusting av Blomsterstien i 2014. I perioden 2014 til 2017 ble 16 tråkk og stier satt i stand: Se snarvegene til Miljøpakken 2014-2017.

Kort om snarvegene bygd ferdig i 2018:

Alette Beyers veg
Fra Alette Beyers veg går en smal, gruset snarvegsti vestover mot Byåsen vgs. Stien fungerer i tillegg som alternativ gangforbindelse ned mot Selsbakk og Hallset skoler og Metrobusstasjonene på Hallset. Stien er utvidet til ca 2,5 meter, og har fått brøytevennlig dekke og belysning.

Bispehaugen skole
En hyggelig og kjapp forbindelse mellom Øvre og Nedre Møllenberg.  Byens beste utsikt. Mange skolebarn bruker passasjen. Snarvegen har fått bedre grusdekke, lys, benker og skilt.

Høgreina-Enromveien
Her er det over en halvtime å spare mot å bruke den trafikkerte Kongsvegen! Snarveien er utvidet til 2,3 meter bred, har fått nytt dekke, drenering, rekkverk på bru og i kneika fra brua opp til Enromveien. Viktig også for syklister. Binder sammen store boligområder og leder til busstopp.

Ila-Fagerlia
Har blitt bredere, fått bedre dekke og tryggere kryssing av Roald Amundsens veg. Håndløper (rekkeverk) og benk  i det bratteste partiet. Dette er en rask og trafikksikker forbindelse mellom boligområder i Fagerlia og Ila/sentrum. Mye brukt av turfolk og barnehager også.

Moholtlia
Strekningen er 50 meter og går mellom Moholtlia og gang- og sykkelvegen ved E6 (Omkjøringsvegen). Den fungerer som «shortcut» til buss, lokalsenter, skole og arbeidsplasser.

Jacob Rolls gate-Schives gate
Gjørmete tråkk er utbedret med økt bredde, nytt dekke og lys. Leder til Gløshaugen og Metrobusstasjon i Richard Birkelands vei. Brukt også av syklister.

Kystadbrinken-Enromveien
Nytt dekke, breddeutvidelse, rekkverk og  ny bru. Har vært bratt og gjørmete. Binder sammen store boligområder. Mye tid å spare.

Kystadbrua
Var en gruset sti med steiner som stakk opp. Har fått ny bru og belysning. Mange har ønsket seg utbedring her.

Skytterveien-Saupstadringen
Mye tid å spare (8 minutter) på helt ny 40 meter snarveg med turvegstandard på 1,5 meter bredde. Fører til busstopp og lokalsenter.

Sverresborg-Oscar Wistings vei
Gruset turveg med svært dårlig dekke.  Økt bredde, nytt dekke av knust asfalt, belysningspunkt og benk. Sverresborg skole er målpunkt. Bilde fra denne snarvegen før arbeidet startet:

I tillegg ble tre snarveger som sto på programmet for 2017 ferdig i 2018:
Solvollvegen-Bromstadekra
Stavset
Saupstadringen-Bjørndalen

PLANLAGTE SNARVEGER 2019 eller 2020
Mange skal gjøre det bedre å gå til Metrobuss:

Cathrine Lysholms veg og Øvre Ferstad veg (2019)
To stitråkk som ligger nær hverandre. Blir bredere og får trapper på det bratteste. Leder til Bysåen skole, Metrobusstasjon og lokalsenter.

Dalhaugveien-Gamle Oslovei (2019)
Blir bredere, får nytt dekke og rekkverk. Fører til bla. Nyborg skole og barnehage.

Kystadåsen (2019)
Gruset får nytt dekke, gjerde og skilt. Forbindelse til skole, arbeidsplasser og butikk. Bildet under er fra Kystadåsen før utbedring.

Nyveilia-Romolslia (2019)
Trondheim har mange dalsøkk som er flotte grøntkorridorer for friluftsliv, men som samtidig kan være barrierer på tvers mellom boligområdene. Dalen mellom Nyveilia og Romolslia er en slik barriere. Snarvegen er en viktig forbindelse mellom boligområder og til lokalsenteret på Saupstad med både ungdomsskole,  videregående skole, idrettsanlegg og butikk. Tiltak: Stien opp mot Nyveilia breddeutvides til ca 2,3 m og får håndløper i det bratteste partiet. På grunn av krevende grunnforhold må stien mot Romolslia bygges smalere. Her kommer benk på utsiktspunkt.

Iladalen (2019)
Blir oppgradert slik at den tåler brøyting om vinteren. Leder til sentrum, busstopp, trikkeholdeplass og butikk.

Sunnlandstien (2019)
Har vært en smal, gruset sti i svært dårlig i lang tid stand pga utglidninger i bratte partier. Tiltak: Nytt dekke (grus/asfaltgrus), stabilisert skråning, breddeutvidelse til ca 2 m, belysning, håndløper (rekkverk) og nytt gjerde. Svært mye brukt, oppgradering etterspurt av flere. Leder til busstopp og Sunnland ungdomsskole.  

Sunnlandveien-Klæbuveien (2019)
Smal sti på ca 0,5 m i en skogvokst skråning med synlig grov pukk. Blir utvidet i bredden med nytt dekke av knust asfalt, bedre drenering. Leder til busstopp.

Skjermvegen-Nordre Hallsetveg (2019)
Trondheim kommune skal oppgradere Skjermvegen friområde på Hallset. Miljøpakken kopler seg på og finansierer opprusting av den 140 m lange snarvegen gjennom friområdet.  Den er svært mye brukt; en viktig gangforbindelse mot skoler, kjøpesenter og Metrobusstasjonene på Hallset. Den utvides til ca 2,5 meter bredde, får brøytevennlig dekke og belysning. Det kan også komme rekkverk i nordenden der terrenget er bratt.

Til Okstad skole (2019)
Snarveg fra Okstadplasen og rett ned i skolegården. Kom med etter innspill fra elever.Dagens tilstand: Delvis gruset tursti, delvis tråkk. Tiltak; breddeutvidelse og nytt grusdekke, trapp, benk og håndløper i det bratteste partiet.

Noen av de øvrige kan komme først i 2020, men flest mulig bygges i 2019:

Anders Søyseths veg-Amalienborgvegen
Målpunkt: Metrobusstasjon, skole, lokalsenter. Smalt tråkk i dag. 
Tiltak: Nytt bærelag og toppdekke, fundamenteres for vinterdrift, bredde ca 2.5 m., planering, vegetasjonsrydding, lys. Tidsbesparelse: 4,5 min. 

Bjørndalen-Lerkevegen
Leder til lokalsenter, vgs og idrettsanlegg på Saupstad. Forbindelse til hovedsykkelrute fra Heimdal mot sentrum. Smal, steinete sti.
Tiltak: Nytt toppdekke, lys, ny bru,  benk, rydding rundt dam.  Tilrettelegges for brøyting. Du sparer 5 min. 

Til Bratsberg skole
150 m. lang gruset sti i mørk skog. Ingen vinterdrift.
Tiltak: Nytt toppdekke av naturgrus og ny overbygning. Hovedtrasé dimensjoneres for brøyting. Vegetasjonsrydding (delvis utført). Mulig tak over bru for å hindre at snø legger seg. Belysning  også under tak på bru, håndløper i den bratte kneika.

Eli Sjursdotters veg
Leder til butikk og Metrobusstasjon. Smalt tråkk får nytt dekke, breddeutvidelse til 2,5 m, fundament til å tåle brøyting. Vurderer håndløper (rekkverk) og lys. Du sparer 4,5 min. på å gå her.

Fuglesangen Øvre
Lengde: 220 m. 
Tidsbesparelse: 7 min.
Målpunkt: Skoler, lokalsenter Hallset.
Tiltak: Nedre del; nytt dekke, vegetasjonsrydding, utskifting av belysning, Øvre del:  Nytt dekke, Bedre drenering, ny håndløper, benk.

Ladebekken 1
Målpunkt: Metrobusstasjon.
Tiltak: Ny gruset sti 2.5 m bredde.

Ladebekken 2
Leder til Metrobusstasjon i Jarleveien mot sentrum. Svært smalt tråkk i bratt skråning. Tiltak: Trapp og belysningspunkt.

Othilienborg – Heggdalsringen
Til lokalsenter og Voll Metrobusstasjon.  Lengde 100 m. 
Tilstand: Gjørmete og bratt tråkk i nedre del, gruset sti i øvre del. 
Tiltak: Nytt bærelag og toppdekke. Bredde 1-1,5 m. Håndløper og benk i det bratteste partiet. Vurderer lys. 
Tidsbesparelse: 4  min

Ole Nordgaars veg – Theodor Petersens veg
Lengde:  130 m.
Tidsbesparelse: 4,3  min.
Målpunkt; Metrobusstasjon Lohove, bussholdeplass Steinåsen, skole, lokalsenter, barnehage.
Tiltak: Nytt bærelag og toppdekke, bredde ca 1.5 m.

Ratesvingen – Leirfossvegen
Lengde:  90 m.
Tidsbesparelse: 6,5  min.
Målpunkt: Bussholdeplass Leirfossveien.
Tiltak: Nytt bærelag og toppdekke, bredde ca 1.0 m, Trapp, Håndløper, vegetasjonsrydding, benk.

Rudolf Ræders vei-Thornæs vei
Lengde: 110 m
Målpunkt; lokalsenter. 
Tiltak: Belysning, nytt dekke, breddeutvidelse til ca 1.5 m, benk. 

Stokkanhaugen
Lengde:   70 m.
Tidsbesparelse: 4  min.
Målpunkt: Metrobusstasjon NTNU Dragvoll, universitet, skole
Tiltak: Nytt bærelag og dekke av naturgrus,  dimensjonert for brøyting, bredde 2.5 m, håndløper, vegetasjonsrydding, benk. 

Stokkanhaugen-Loholt allé
Lengde:  430 m.
Tidsbesparelse: 7 min.
Målpunkt: Metrobusstasjon NTNU Dragvoll, universitet
Tiltak: Nytt toppdekke av naturgrus,  belysning, noe vegetasjonsrydding, flere benker,  oppgrusing av sti – avstikker mot bussholdeplass i vestenden.

Til Hallset Metrobusstasjon
Lengde:   275 m. (deler skal kun få forbedret belysning).
Tidsbesparelse: 4 min.
Målpunkt: Metrobusstasjon og lokalsenter Hallset, skole
Tiltak: Nytt toppdekke av naturgrus og overbygning. Brøytestandard belysning, snarveiskilt, oppgrusing avstikker mot skolegård fra Metrobusstasjon.

Vegamot (inkluderer opprusting av undergang)
Lengde:  30 m 
Målpunkt: Bussholdeplass Omkjøringsvegen, viktig gangforbindelse for mange i retning sentrum, skoleveg, barnehage.
Tiltak: Nytt toppdekke av naturgrus og overbygning. Bredde sti 1.1 – 1.5 m. Håndløper (rekkverk) og to belysningspunkt.

Weidemanns vei – Stadsingeniør Dahls gate
Lengde:  108 m.
Tid spart: 5 min.
Målpunkt: Arbeidsplasser, sentrum, Metrobusstasjon.
Tiltak: Nytt dekke grus/asfaltgrus, breddeutvidelse til ca 1.2 m, trapp i kneika ned mot Stadsing. Dahls gt. og håndløper (rekkverk). Vurderer lys.