Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 12 juni 2018

Lesetid: 12 min

Se Miljøpakkens snarveger 2018-2019-2020

Miljøpakken fortsetter å ruste opp smarte snarveger sånn at flere finner glede ved å gå.


Kartet viser snarveger bygd i 2018 og en del av 2019-prosjektene. Du ser også lengde og tid spart ved å slippe å gå rundt. 

Webkart over snarveger vi bygger i 2020 (se beskrivelser lenger ned)

Miljøpakken startet snarvegprosjektet med opprusting av Blomsterstien i 2014. I perioden 2014 til 2017 ble 16 tråkk og stier satt i stand: Se snarvegene til Miljøpakken 2014-2017. Ved utgangen av 2020 vil Miljøpakken ha satt i stand om lag 70 snarveger.

KORT OM SNARVEGENE BYGD FERDIG I 2018:

Alette Beyers veg
Fra Alette Beyers veg går en smal, gruset snarvegsti vestover mot Byåsen vgs. Stien fungerer i tillegg som alternativ gangforbindelse ned mot Selsbakk og Hallset skoler og Metrobusstasjonene på Hallset. Stien er utvidet til ca 2,5 meter, og har fått brøytevennlig dekke og belysning.

Bispehaugen skole
En hyggelig og kjapp forbindelse mellom Øvre og Nedre Møllenberg.  Byens beste utsikt. Mange skolebarn bruker passasjen. Snarvegen har fått bedre grusdekke, lys, benker og skilt.

Høgreina-Enromveien
Her er det over en halvtime å spare mot å bruke den trafikkerte Kongsvegen! Snarveien er utvidet til 2,3 meter bred, har fått nytt dekke, drenering, ny bru med rekkverk og håndløper i kneika fra brua opp til Enromveien. Viktig også for syklister. Binder sammen store boligområder og leder til busstopp.

Ila-Fagerlia
Har blitt bredere, fått nytt dekke og tryggere kryssing av Roald Amundsens veg. Håndløper (rekkeverk) i det bratteste partiet og nye benker tre steder. Dette er en rask og trafikksikker forbindelse mellom boligområder i Fagerlia og Ila/sentrum. Mye brukt av turfolk og barnehager også.

Jacob Rolls gate-Schives gate
Gjørmete tråkk er utbedret med økt bredde, nytt dekke og lys. Leder til Gløshaugen og Metrobusstasjon i Richard Birkelands vei. Brukt også av syklister.

Kystadbrinken-Enromveien
Nytt dekke, breddeutvidelse, rekkverk og  ny bru. Har vært bratt og gjørmete. Binder sammen store boligområder. Mye tid å spare.

Kystadbrua
Var en gruset sti med steiner som stakk opp. Har fått ny bru og belysning. Mange har ønsket seg utbedring her.

Skytterveien-Saupstadringen
Mye tid å spare (8 minutter) på helt ny 40 meter snarveg med turvegstandard på 1,5 meter bredde. Fører til busstopp og lokalsenter.

Sverresborg-Oscar Wistings vei
Gruset turveg med svært dårlig dekke.  Økt bredde, nytt dekke belysning og benk. Sverresborg skole er målpunkt. Bilde fra denne snarvegen før arbeidet startet:

I tillegg ble tre snarveger som sto på programmet for 2017 ferdig i 2018:
Solvollvegen-Bromstadekra
Stavset
Saupstadringen-Bjørndalen

FERDIGE SNARVEGER  I 2019 
Mange skal gjøre det bedre å gå til Metrobuss:

Cathrine Lysholms veg og Øvre Ferstad veg
Bredere og med trapper på det bratteste. Leder til Byåsen skole, Metrobusstasjon og lokalsenter.
Lengde: 323 og 67 meter.
Tid spart: 10 minutter til Byåsen skole.
(Strekket i Øvre Ferstad veg er ikke bygd, naboklage.)

Dalhaugveien-Gamle Oslovei 
Bredere med nytt dekke og rekkverk. Fører til bla. Nyborg skole og barnehage.
Lengde: 50 meter.
Tid spart: 4 minutter.

Kystadåsen 
Nytt dekke og skilt. Forbindelse til skole, arbeidsplasser og butikk. Bildet under er fra Kystadåsen før utbedring.
Lengde: 115 meter:
Tid spart: 3,5 minutter.

Nyveilia-Burslia/Romolslia 
Trondheim har mange dalsøkk som er flotte grøntkorridorer for friluftsliv, men som samtidig kan være barrierer på tvers mellom boligområdene. Dalen mellom Nyveilia og Burslia/Romolslia er en slik barriere. Snarvegen er en viktig forbindelse mellom boligområder og til lokalsenteret på Saupstad med både ungdomsskole,  videregående skole, idrettsanlegg og butikk. Tiltak: Stien opp mot Nyveilia er breddeutvidet til ca 2,3 m og har fått ny belysning og trapp med håndløper i det bratteste partiet. På grunn av krevende grunnforhold måtte stien mot Romolslia bygges smalere. 
Lengde: 150 meter:
Tid spart: 10 minutter.

Iladalen park
Oppgradert slik at den tåler brøyting om vinteren. Leder til sentrum, busstopp, trikkeholdeplass og butikk.
Lengde: 210 meter:
Tid spart: 4 minutter.

Sunnlandstien 
Har vært en smal, gruset sti i svært dårlig i lang tid stand pga utglidninger i bratte partier. Tiltak: Nytt grusdekke, stabilisert skråning, breddeutvidelse til ca 2 m, belysning, håndløper (rekkverk) og nytt gjerde. Svært mye brukt, oppgradering etterspurt av flere. Leder til busstopp og Sunnland ungdomsskole.  
Lengde: 167 meter:
Tid spart: 8 minutter.

Sunnlandvegen-Klæbuveien 
Smal sti på ca 0,5 m i en skogvokst skråning med synlig grov pukk. Er utvidet i bredden med nytt dekke, bedre drenering håndløper og belysning. Leder til busstopp. 
Lengde: 85 meter:
Tid spart: 3,5 minutter.

Skjermvegen-Nordre Hallsetveg 
Trondheim kommune oppgraderer Skjermvegen friområde på Hallset. Miljøpakken kopler seg på og finansierer opprusting av snarvegen gjennom friområdet.  Den er svært mye brukt gangforbindelse mot skoler, kjøpesenter og Metrobusstasjonene på Hallset. Utvidet til ca 2,5 meter bredde med brøytevennlig dekke og belysning. Rekkverk i nordenden der terrenget er bratt.
Lengde: 140 meter.
Tid spart: 3,5 minutter.

Til Okstad skole 
Snarveg fra Okstadplassen og rett ned i skolegården. Kom med etter innspill fra elever. Var en delvis gruset tursti, delvis tråkk. Tiltak; breddeutvidelse og nytt grusdekke, trapp og håndløper i det bratteste partiet.
Lengde: 95 meter:
Tid spart: 3 minutter.

Ladebekken 1
Målpunkt: Metrobusstasjon.
Tiltak: Ny gruset sti 2.5 m bredde.
Lengde: 40 meter:
Tid spart: 5 minutter.

Gamle Jonnsvannsveg
Målpunkt: Metrobusstasjon og NTNU Dragvoll
Tiltak: Nytt bærelag og toppdekke. 
Lengde: 67 meter.
Tid spart: 5 minutter.

Bjørndalen – Sivert Thonstads veg
Målpunkt; Lokalsenter, videregående skole og idrettsanlegg på Saupstad. Forbindelse til hovedsykkelrute fra Heimdal mot sentrum og lokalsenter på Tiller. Tidligere smal, bratt sti med steiner fram i dagen.
Tiltak: Ny belysning,  håndløper, nytt dekke.
Lengde: 40
Tid spart: 3,5 minutter

SNARVEGER BYGD I 2020

Fuglesangen Øvre
Målpunkt: Skoler, lokalsenter Hallset.
Tiltak: Nytt dekke, ny belysning, vegetasjonsrydding, drenering, ny håndløper og benk. Deler av traseen vil kunne brøytes.
Lengde: 350 meter.
Tid spart: 7 minutter.

Tid spart og lengde for 12 snarveger som bygges i 2020.

Til Bratsberg skole
150 meter gruset sti i mørk skog. Ingen vinterdrift tidligere.
Tiltak: Det er bygd tak over bru for å hindre at snø legger seg. Belysning også under taket. Nytt toppdekke av naturgrus og dimensjonert for brøyting. Redusert stigning. Håndløper i den bratte kneika.
Lengde: 160 meter.
Tid spart: 5 minutter.

Anders Søyseths veg-Amalienborgvegen 
Målpunkt: Metrobusstasjon, skole, lokalsenter. Smalt og gjengrodd tråkk før.  
Tiltak: Nytt bærelag og toppdekke. Dimensjonert for brøyting,  bredde ca 2.5 meter, planering, vegetasjonsrydding, belysning.
Lengde: 37 meter.
Tid spart: 4,5 minutter.

Anders Søyseths veg – Ranheimsvegen
Målpunkt; Butikker, Metrobusstasjon og turmål
Tiltak: Belysning. Det er montert sykkelskinne på bru over jernbanen.
Lengde: 290 meter.
Tid spart: 6 minutter.

Stokkanhaugen
Målpunkt: Metrobusstasjon NTNU Dragvoll, universitet, skole
Tiltak: Nytt bærelag og dekke av naturgrus,  dimensjonert for brøyting, bredde 2.5 m, håndløper, vegetasjonsrydding, benk. Trapp som ekstra snarveg.
Lengde: 70 meter.
Tid spart: 4  minutter.

Stokkanhaugen-Loholt allé
Målpunkt: Metrobusstasjon NTNU Dragvoll, universitet
Tiltak: Nytt toppdekke av naturgrus,  belysning, noe vegetasjonsrydding, flere benker,  oppgrusing av sti – avstikker mot bussholdeplass i vestenden.
Lengde: 430 meter.
Tid spart: 7 minutter.

Ole Nordgaards veg – Theodor Petersens veg
Målpunkt; Metrobusstasjon Lohove, bussholdeplass Steinåsen, skole, lokalsenter, barnehage.
Tiltak: Nytt bærelag og toppdekke, bredde ca 1.5 meter.
Lengde: 130 meter.
Tid spart: 4,3 minutter.

Eli Sjursdotters veg
Leder til butikk og Metrobusstasjon. Smalt tråkk har fått nytt dekke, bredden utvidet til 2,5 m og tilrettelagt for brøyting. Traseen er gjort slakere.
Lengde: 80 meter.
Tid spart: 5 minutter.

Til Hallset Metrobusstasjon
Målpunkt: Metrobusstasjon og lokalsenter Hallset, skole
Tiltak: Nytt toppdekke av naturgrus og overbygning. Brøytestandard, belysning, snarveiskilt, oppgrusing avstikker mot skolegård fra Metrobusstasjon.
Lengde:   270 m. (deler skal kun få forbedret belysning).
Tid spart: 4 minutter.

Vegamot
Lengde:  30 meter fordelt på to strekk på hver side av undergang.
Målpunkt: Bussholdeplass Omkjøringsvegen, viktig gangforbindelse for mange i retning sentrum, skoleveg, barnehage.
Tiltak: Nytt toppdekke av naturgrus, benk ved Voll gård. Bredde sti 1,1 – 1,5 m. Håndløper (rekkverk) og to belysningspunkt.
Lengde:   130 meter.
Tid spart: Et halvt minutt.

Othilienborg – Heggdalsringen
Til lokalsenter og Voll Metrobusstasjon.  Før: Gjørmete og bratt tråkk i nedre del, gruset sti i øvre del. Tiltak: Nytt bærelag og toppdekke. Bredde 1-1,5 m. Håndløper og benk i de bratteste partiene, trapp og to lyspunkt
Lengde: 100 meter.
Tid spart: 4 minutter.

Okstadplassen-Kroppanmarka
Snarveg mellom to store boligområder. Ligger ved friluftsområde, barnehage og idrettsanlegg. Traseen er justert og utvidet. Har fått benk.
Lengde: 160 meter.
Tid spart; 11 minutter.

Ladebekken 2 (trapp)
Leder til Metrobusstasjon i Jarleveien mot sentrum. Svært smalt tråkk i bratt skråning. Tiltak: Betongtrapp med varmekabler og tosidig rekkverk. 
Lengde: 30 meter:
Tid spart: 6,5 minutter.

Rudolf Ræders vei-Thornæs vei
Målpunkt: Lokalsenter. 
Tiltak: Belysning, nytt dekke, breddeutvidelse til ca 1.5 m, benk. 
Lengde: 110 meter.
Tid spart: Et halvt minutt.

Kyvatnet
Vakker snarvei som også brukes som turveg langs Kyvatnet. Har fått lys og nytt toppdekke. Alternativ til mye brattere omveg med kryssing av bilveg langs og over Kyvannsvegen og Gamle Osloveg. Målpunkt: Kollektivholdeplasser, idrettsanlegg og handel på Byåsen
Lengde: 280 meter.
Tid spart: 6 minutter

Rønningsvegen
Sti mellom Rønningsvegen og Helmer Hansensv veg. Bredere, nytt toppdekke, belysning og benk.
Målpunkt: Handelsområder på Lade, Leangen og Midtbyen
Lengde: 135 meter.
Tid spart: 6 minutter

Høgreina-Øvre Flatås veg
Sti fra gangbrua over Høgreina ved Flatåsen skole opp til gang/sykkelveg opp mot Høgreina. Bredden er utvidet, nytt toppdekke, rekkverk og benk. Målpunkt: Skoler, barnehager, idrettsanlegg og lokalsenter på Flatåsen
Lengde: 130 meter.
Tid spart: 4 minutter

Ratesvingen – Leirfossvegen
Målpunkt: Bussholdeplass Leirfossveien.
Tiltak: Nytt bærelag og toppdekke, bredde ca 1 meter, håndløper (rekkverk) og vegetasjonsrydding.
Lengde: 90 meter
Tid spart: 6,5 minutter.

Ila (trapp)
Målpunkt: Bindeledd mellom to store boligområder. Fører til trikkestopp og viktige rekreasjonsområder. Plassert ved undergang under nedre del av Byåsvegen. Trappa har varmekabler.
Lengde: 15 meter.
Tid spart: 1 minutt.

Rønningsbakken-Lossiusvegen
Ca 70 meter lang snarveg som er gruset opp og skiltet.

Metrobusstasjon NTNU Dragvoll
Bindeledd mellom ny stasjon, boligområde og NTNU på Dragvoll.
Lengde: 80 meter.
Tid spart: 6 minutter.

Nye snarveger i 2019.

BLANT DE SOM KOMMER I 2021

Bjørndalen-Lerkevegen
Leder til lokalsenter, vgs og idrettsanlegg på Saupstad. Forbindelse til hovedsykkelrute fra Heimdal mot sentrum. Smal, steinete sti.
Tiltak: Nytt toppdekke, lys, ny bru,  benk, rydding rundt dam.  Tilrettelegges for brøyting.
Lengde: 340 meter.
Tid spart: 5 minutter.

Bekkvolldalen
Turveg på over 2 km mellom Valentienlyst og Moholt. Får belysning, benker og nytt toppdekke. Ble spilt inn av skoleelever. Ligger i tett befolket område med både unge og mange eldre. Leder til en rekke ulike målpunkt som skole og idrettsanlegg, lokalsenter, buss og butikk.
Lengde: 2100 meter.
Tid spart: Varierer etter hvor du starter.

Til Metrobusstasjon NTNU Dragvoll
Målpunkt: Metrobusstasjon og NTNU Dragvoll
Tiltak: Nytt bærelag og toppdekke, bredde ca 2.5 m
Lengde: 70 meter.
Tid spart: 6 minutter.

Weidemanns vei – Stadsingeniør Dahls gate
Målpunkt: Arbeidsplasser, sentrum, Metrobusstasjon.
Tiltak: Nytt grusdekke, breddeutvidelse til ca 1.2 m, trapp i kneika ned mot Stadsing. Dahls gt. med håndløper, benk og lys.
Lengde: 108 meter.
Tid spart: 5 minutter.
Planlagt bygd tidligere, forsinket pga klageprosess.