Gå til innhold
Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 25 juli 2023

Lesetid: 3 min

Miljøpakken 2022: 39 % bompenger

Miljøpakken håndterte 280 pågående prosjekt i 2022 og bygde ferdig 23 anlegg. Ett av dem ligger i Fjordgata (bildet). Les mer også om pengene.

Detaljert oppsummering av 2022 finner du i Årsrapporten. Her er noen smakebiter.

Pengene
1,3 milliarder kroner er regnskapsført. Mye gikk til store anlegg under bygging, som:
– Nydalsbrua (åpner i oktober 2023)
– Ny fylkesveg Fv 704 Tanem-Tulluan i Klæbu (åpner august 2024)

Andelen bompenger var nede i 39 prosent i fjor. Bompengene utgjorde 80 prosent av alle inntekter da Miljøpakkens bommer ble satt i drift i 2010. Nå dekker staten over halvparten. Miljøpakken hentet inn netto 661 mill. kr. i bompenger i 2022.

Kollektivtrafikken
Miljøpakken gikk inn med 285 mill. kr. til drift av buss, trikk og tog i fjor. Pakken subsidierer togbilletten i området Melhus, Trondheim, Malvik og Stjørdal for å gi folk samme pris som på bussen. 285 mill. kr. tilsvarer 25 prosent av hva det koster å drive kollektivtrafikk i storbyområdet. Disse pengene er avgjørende for tilbudet. Bidraget øker til over 350 mill. kr. i årene som kommer. Fylkeskommunen og passasjerene dekker de 75 prosent som Miljøpakken ikke tar.

Det vi bygde
Av 280 verserende små og store prosjekt ble 23 registrert som bygd ferdig i løpet av 2022:
– 10 snarveier, hvorav ni i Trondheim og en i Melhus
– Sykkelveg med fortau i Fjordgata
– Gang- og sykkelveg i Saupstadringen
– Fortau i Havstadvegen
– Sykkelhotell på Leütenhaven
– Sykkelveg med fortau ved Trondheim S
– Kollektivfelt/metrobussholdeplasser ved Trondheim S
– Sykkelveg med fortau på Risvollan
– Sykkelveg/fortau og støyskjerm i Kong Øysteins veg
– Ombygging av Klettkrysset
– To holdeplasser med universell utforming (Risvollan og Christian Jelstrups veg)
I tillegg har både Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune utvidet sykkelvegnettet som har høy standard om vinteren. Ca 47 km skal være snø- og isfrie.

Det går for seint
Miljøpakken har et opparbeidet underforbruk på ca 1 milliard kroner. Det skyldes at ting tar mer tid enn planlagt. Kommunene, fylket og Statens vegvesen har iverksatt en rekke tiltak for å få ned tida fra planlegging til bygging og ferdigstillelse. Mange store prosjekt er under bygging og blir ferdige i år og neste år, som:
– Nydalsbrua
– Fv 704 Tanem-Tulluan
– Saupstadbrua gang- og sykkelbru
– Hovedsykkelveg Dalenbrua-Leangbrua
– Utbedring av Nordre Ilevollen