Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 06 september 2021

Lesetid: 4 min

Lyst på nye snarveger over vannet?

Gang- og sykkelbruer tre steder i byen kan gjøre livet mer lettvint for myke trafikanter.

NYHETSSAK

Dette er en gammel nyhetssak. Følg prosjektet videre her.

Tre aktuelle områder for fremtidig brubygging er vurdert:
– Nidarø ved Spektrum
– Kanalen nær Ravnkloa
– Rosenborgbassenget ved Solsiden

Bildet over viser ei tenkt bru fra Øya mot Oslovegen/Byåsen (omtalt som N4 lenger ned).

nullvekstmålet

Overordnet mål for Miljøpakken. Vi skal bygge anlegg og endre reisevaner slik at personbiltrafikken ikke øker selv om Miljøpakke-land får ca. 3000 flere innbyggere hvert år.

Framtidsmusikk
Planene er på et tidlig stadium, så Trondheim som gangbruenes by er litt science fiction. Som et første trinn har Norconsult laget en omfattende rapport på oppdrag fra Miljøpakken. Utredningen lister opp fordeler og ulemper ved til sammen ni ulike bru-alternativer på Nidarø, i Kanalen og i Rosenborgbassenget.

– Vi håper å ha på plass mange nye bruer til jubileet for Cicignons byplan i 2031. Nå pågår prosessen med å få vedtatt Miljøpakkens budsjett og handlingsprogram for 2022, og der vil det bli avklart hvilke prosjekter som prioriteres for videre arbeid, sier prosjektleder Maria Meland Christensen.

Alle de mulige bruforbindelsene vil virke som snarveier for syklister og fotgjengere. De er tenkt koblet til eksisterende nett for myke trafikanter og kan også fungere som landemerker og attraksjoner, ifølge utredningen. Kort om de tre aktuelle plasseringene:

NIDARØ
Bedre forbindelse til Spektrum er et viktig formål. Hensynet til naturverdier er største utfordring. Konsulenten skisserer fire alternativer i tillegg til å forbedre adkomsten til dagens Nidareid bru. Norconsult anbefaler videre utredning for å avklare om de to som virker mest fristende kan gjennomføres.

Muligheten for ei spenstig tre-armet bru fra Øya (Spektrum) over til Ila er foreslått utredet grundigere. Dette er N3 på kartet under. Ill: Norconsult.

– N3. Ei bru med to armer sør og nord for Trondheim spektrum og «landing» i krysset Kongens gate/Oslovegen/Ilevollen
– N4. Ei bru fra sørsida av Spektrum til Oslovegen, nær starten på Nyveibakken
Disse alternativene er gode supplement til Nidareid bru for brukere av Spektrum og andre tilbud på Øya. I tillegg vil de åpne for en effektiv sykkeltrasé via Klostergata.

KANALEN
Tre mulige kryssinger er utredet:
– K1. Østsida av Ravnkloa over til Fosenkaia
– K2. Vestsida av Ravnkloa over til Vestre kanalhavn
– K3. Fra Prinsens gate til Vestre kanalhavn
Utrederne foreslår å gå videre med Prinsen-alternativet (K3) fordi bru fra Ravnkloa vil komme i konflikt med kulturmiljøet her og bryggerekka. Dessuten er det aktuelt med autonom ferge fra Ravnkloa. Bru fra Prinsens gate kan gi et spennende byrom nederst i gata mot kanalen, der det i dag er bilparkering. Brua må kunne åpnes slik at båttrafikken kan passere.

Ny snarveg langs Nidelva over Rosenborgbassenget kan komme i framtida – R2 på kartet over. Ill: Norconsult,.

ROSENBORGBASSENGET
To mulige snarveger over vannet:
– R1. Fra Solsiden nordover til Dyre Halses gate (i direkte linje mot Beddingen og videre opp Rosenborg gate)
– R2. Langs Nidelva ved utløpet av Rosenborgbassenget
Begge bruene vil gi effektive traseer for syklister og fotgjengere. Utfordringer med liten plass.

Over Rosenborgbassenget omtrent midt på bildet blir det utredet å bygge bru mellom Dyre Halses gate (t.v.) og Solsiden (t.h.).
En arkitektkonkurranse om bru fra Ravnkloa i 2014 førte til dette forslaget fra White Arkitekter. Nå blir det prøvedrift av en selvkjørende miniferge her. Bru nederst i Prinsens gate litt lenger vest blir utredet. Med fremtidig byutvikling på Vestre kanalhavn vil en ny bru legge grunnlaget for å drive publikumsrettet virksomhet som kafeer og butikker langs kanalen.

De langsiktige bruplanene i Trondheim omfatter flere ideer: – Nå jobber vi med to konseptfaser, én for ny tverrforbindelse mellom Hoem/Hallset og Tempe/Sluppen og en for økt kapasitet på Verftsbrua, sier Maria Meland Christensen. Et viktig formål er å bidra til å klare målene i sykkelstrategien for Trondheim, som innebærer mye mer sykkelbruk enn i dag.