Prosjekter

Skrevet av: Lars Erik Sira

Publisert: 06 april 2016

Lesetid: 4 min

E6 Trondheim-Melhus: I gang med anleggsarbeidet

Anleggsarbeidet på hovedentreprisen i prosjektet E6 Trondheim-Melhus starter denne uka.

Hele den 8 kilometer lange strekningen får fire felt. Arbeidet skal etter planen være ferdig om tre år, våren 2019. Dette er det største enkeltprosjektet i Miljøpakken.

Hva skjer framover?

De første ukene og månedene skjer det mest på Klett og i området nord for krysset på Sandmoen/Hårstad.

 • Klett:
  • Liten omlegging av fv. 707 ved Statoil på Klett.
  • Bygging av anleggsveger, anleggsavkjørsler og rundkjøringer.
  • Arbeid i bekkedaler; stabilisering og heving av bekkeløp.
  • 1. mai og en periode framover: Kalk- og sementstabilisering av kvikkleireområder. Denne jobben blir av de største i sitt slag i Norge noen gang.
  • Sommeren: Omlegging av E39 vest for rundkjøringa på Klett.
  • November: Større, midlertidig omlegging av E6 i bunn av Storlersbakken.
 • Nord for krysset på Sandmoen/det kommende Hårstadkrysset:
  • Uttak av myrmasser.
  • Bygging av midlertidige veger.
  • De to avkjørslene fra E6 sørgående på Hårstad og Sandmoen (ikke krysset på Sandmoen) blir stengt.
  • Bygging av gang- og sykkelvegbru over E6 nord for Sandmoen.
  • Bygging og forlenging av ny midlertidig undergang for gående og syklende på Hårstad.

Forventer betydelig mer kø

Ny E6 skal bygges hovedsakelig i dagens trase, mens det daglig passerer opp mot 30 000 kjøretøy.

– Det er køer både på E6, E39 og Østre Rosten i dag. Med en god del anleggstrafikk og omlegginger av trafikken er det ikke til å komme bort fra at trafikkproblemene blir betydelig verre i anleggsperioden. Det er dessverre umulig å realisere prosjektet uten å påføre omgivelsene en del ulemper underveis. Vi forventer betydelig mer kø og lengre reisetid. Vi oppfordrer folk til å reise kollektivt, samkjøre og sykle, sier hovedbyggeleder Svein Soknes i Statens vegvesen.

Slik blir trafikkforholdene:

 • Det skal være to felt med fast dekke gjennom anlegget i hele byggefasen.
 • Hele strekningen fra Sentervegen på Tiller til Jaktøyen på Melhus vil bli anleggsskiltet.
 • Det vil bli etablert nye midlertidige rundkjøringer og avkjørsler for anleggstrafikken.
 • Trafikken på E6 vil bli lagt om i flere runder.
 • Hastigheten vil bli satt ned, fortrinnsvis innenfor kortere strekninger.
 • Veglys i den mørke årstida.
 • Noen eksisterende bussholdeplasser på E6, som er tenkt lagt ned, vil bli flyttet og forsvinne etter hvert.
 • Transportruter for både myke og harde trafikanter på tvers av E6 skal i hovedsak opprettholdes inntil nye er etablert
 • Større endringer i kjøremønster blir varslet særskilt.

Informasjon på nett og på Facebook

Løpende nyheter og oppdateringer om prosjektet blir å finne på miljopakken.no, mens bakgrunn og fakta ligger på vegvesen.no.

Prosjektet har også etablert en egen Facebook-side. Her blir det informasjon om framdriften i prosjektet og om endringer i kjøremønstre og trafikkforhold.

Trafikkmeldinger blir også varslet på vanlig måte via Vegtrafikksentralen.

Dette skal bygges

 • 8,1 km firefelts E6 med planskilte kryss hovedsakelig i dagens trasé
 • Toplanskryss på Klett med E39
 • Ombygging av dagens toplanskryss på Sandmoen
 • Nytt toplanskryss på Hårstad ved forbrenningsanlegget
 • 6,2 km gang- og sykkelveger
 • 4,6 km fylkesveger og lokalveger
 • Viltovergang sør for Sandmoen
 • 7,2 km støytiltak og av dette 4,2 km støyskjermer

I kontrakten inngår også:

 • Omfattende stabiliseringstiltak av kvikkleire, som gagner og sikrer store områder.
 • Omfattende opprydning av forurensede masser.
 • Legge bedre til rette for fisk og gyting i bekker på Klett.
 • Mye masseflytting. Totalt skal ca. to millioner kubikkmeter masser flyttes. 500 000 kubikkmeter av dette er myr fra Heimdalsmyra, som i hovedsak skal lagres utenfor anlegget.

Totalt 21 betongkonstruksjoner; bruer, underganger, viltovergang og bekkekulverter.