Gå til innhold
Prosjekter
Bomstasjon

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 21 mars 2012

Lesetid: 3 min

Vil ha tak på bompenger

Bom: Rådmannen foreslår maksbeløp.

14 nye bompunkter – og en grense for hvor mye hver enkelt bilist skal betale i bomavgift til Miljøpakken per måned.

Dette er to av punktene i rådmannens forslag til trinn 2 i Miljøpakken. Sør-Trøndelag fylkesting og Trondheim bystyre fatter vedtak i saken henholdsvis 25. og 26.mars.

Saksframlegget er omfattende. Trinn 2 er enkelt sagt videreføringen av Miljøpakken basert på erfaringer så langt:
* Hvilke prosjekter skal det satses på?
* Hvor mye penger må inn for å bygge prosjektene?

Bompenger utgjør ca 70 prosent av inntektene. Kostnadene er langt høyere enn tidligere anslått. Bominntektene må opp om ikke prosjekter skal kuttes. Rådmannen foreslår blant annet for politikerne:

14 nye bompunkter:
Et aktuelt alternativ er innkrevingspunkter i et ytre snitt på innsiden av Omkjøringsvegen. Dette kan kombineres med bompunkter på Byåsen – eventuelt også i Kongens gate og på Nordre Avlastningsveg. Politikerne har flere varianter å velge blant.

Tak på bompenger:
Det betyr maksimumsbeløp per måned i bomavgift. Maksbeløpet må eventuelt fastsettes senere. Rådmannen ser på dette som en langt bedre ordning en generell timesregel. Timesregel (gratis i alle bommer i en time etter passering av en bom) vil føre til så stort inntektstap at takstene må opp med 70-90 prosent. Et tak vil hjelpe dem som har størst bomutgifter. Timesregel er mindre treffsikker.

Fortsatt dyrere i rushtid:
Rådmannen mener den såkalte tidsdifferensieringen med dobbelt takst morgen og kveld bør opprettholdes. Begrunnelse: De som bruker vegen mest og skaper mest kø bidrar da mest. Samtidig er ordningen viktig for å få statlige midler til vegbygging og kollektivtrafikk.

Vegprosjekter:
Vil prioritere E6 Sør helt til Jaktøya i Melhus, eventuelt med noen forenklinger for å kutte kostnader.
Videre blir behovet for ny Sluppen bru understreket. Oslovegen kan få en forenklet utbedring om det ikke finnes penger til ny veg.
Byåstunnelen omtales som det tredje viktigste vegprosjektet.

Sykkel:
Forslag om å utvide rammen fra 800 millioner til 1,2 milliarder kroner. Peker blant annet på behovet for ekspressruter for sykkel fra sør og øst. Samfunnsøkonomisk er sykkeltiltak svært effektive – de gir mindre trafikkproblemer og mer helse for pengene.

Gange og trafikksikkerhet:
Miljøpakken skal lage snarveger og nye, attraktive gangtilbud. Stort behov for nye fortau særlig i eldre bydeler. Potten til trafikksikkerhet foreslås økt fra 420 til 500 millioner kroner.
Her kan du lese hele Saksframlegg_trinn2. Drøfting av bomsystemet fra side 17. Konklusjoner fra side 23.