Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 15 mars 2019

Lesetid: 4 min

Utvidet Miljøpakke: 8 mrd. kr. fra staten

Trondheimsområdet får 8 milliarder fra staten til Metrobuss og tiltak for syklende og gående.

Det er hovedinnholdet i den nye byvekstavtalen, mellom staten og kommunene Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal i tillegg til Trøndelag fylkeskommune. Avtalen ble underskrevet fredag, med alle ordførerne og fylkesordføreren til stede.

Avtalen er i praksis en utvidet Miljøpakke: Mer penger fra staten til et større geografisk område.

Byvekstavtalen ble signert fredag. Fra venstre: Ordfører Ivar Vigdenes (Stjørdal), ordfører Gunnar Krogstad, (Melhus), Hanne Bertnes Norli (Jernbanedirektoratet), ordfører Ingrid Aune (Malvik), Bjørne Grimsrud (Vegdirektoratet), fylkesordfører Tore O. Sandvik, ordfører Rita Ottervik (Trondheim) og fylkesmann Frank Jenssen.

Statens hovedkrav er at området klarer å holde målet om nullvekst i biltrafikken. Det innebærer at det ikke skal bli flere bilreiser selv om vi blir flere innbyggere, og at all vekst i persontrafikken skal tas med kollektiv, gåing og sykling.

Dagens bymiljøavtale for 2016-2023 gir ca 3,7 mrd. kr. fra staten.
Den nye byvekstavtalen for 2019-2029 gir ca 8 mrd. kr. fra staten.

Noen av elementene – veldig forenklet:
* 3,7 mrd. kr. til kollektiv, gåing og sykling langs riksveg. Mulig å bygge ut viktige sykkelruter. Opp ca 2,6 mrd.
* 2,7 mrd. kr. i belønningsmidler. Dette er penger som kan brukes ganske fritt til grønne tiltak. Gjennomsnitt per år øker fra 170 mill. til 248 mill. (2019-kr) . Opp ca 1.8 mrd.
* Ca 200 mill. mer til Metrobuss enn i gammelavtale, og 283 mill til utvikling av knutepunkt og stasjoner.

De nye kommunene
Stjørdal, Malvik og Melhus blir nå med i Miljøpakken. De tre kommunene får øremerket 66 mill. kr. per år. Pengene skal brukes til tiltak for kollektiv, sykling, gåing og trafikksikkerhet. Flere konkrete prosjekter er nevnt i avtalen.

Jernbanen
Byvekstavtalen har også et kapittel om utvikling av Trønder- og Meråkerbanen. Blant annet skal stasjonene Trondheim S, Melhus, Hommelvik og Stjørdal bli bedre.

Først ute – igjen
I 2016 inngikk Trondheim, som første storby, bymiljøavtale med staten for perioden fram til 2023. I den avtalen lå det ca 3,7 milliarder kroner til tiltak innen kollektiv (inkludert Metrobuss), sykkel og gåing. Nå erstattes bymiljøavtalene med byvekstavtaler, som i tillegg til samferdsel omfatter areal. Området for den nye avtalen er utvidet, og inkluderer Melhus, Malvik og Stjørdal. Staten øker også sitt bidrag, til ca 8 milliarder kroner fram til 2029.

Les signert avtale.

Hommelvik stasjon
Malvik-ordfører Ingrid Aune er glad for at Malvik blir del av byvekstavtalen (forutsatt godkjenning i kommunestyret):
– Avtalen betyr at vi tar ansvar for klima og miljø i regionen vår av hensyn til dem som vokser opp i dag. Jeg er spesielt fornøyd med at det kommer penger til å utvikle området ved Hommelvik stasjon

– Vi tror avtalen både vil sikre attraktive bysentra, gode bomiljøer og god tilgjengelighet med kollektiv, sykkel og gange. Gjennom byvekstavtalen skal vi sikre at Trondheimsregionen blir enda mer attraktiv og konkurransedyktig, og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet, sier statssekretær Lars Jacob Hiim i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Må godkjennes lokalt
– Partene har forhandlet seg frem til et godt resultat for sine innbyggere. Ikke minst vil den store satsingen på Metrobuss bety mye for mange, og her tar staten halvparten av regningen. Dette er en viktig milepæl, og jeg gratulerer både innbyggerne og politikerne i Trondheimsregionen med resultatet av forhandlingene. Jeg håper de pågående forhandlingene med andre storbyområder kan sluttføres med tilsvarende gode opplegg for bedre fremkommelighet, miljø og arealbruk, sier statssekretær Anders Werp i Samferdselsdepartementet.

Nå gjenstår det at avtalen blir vedtatt i alle kommunestyrer, fylkesting og i regjering.

I byvekstavtalene skal staten bidra med belønningsmidler og midler til kollektiv-, sykkel- og gåtiltak langs riksveg, statlig delfinansiering av store kollektivprosjekter i de fire største byområdene (50/50-ordningen) og stasjons- og knutepunktutvikling langs jernbanen der det er aktuelt.