Prosjekter

Skrevet av: Daniel Flathagen

Publisert: 17 august 2021

Lesetid: 3 min

Utreder sykkeltiltak langs Byåsveien og Bøckmans veg

På bestilling fra Miljøpakken utredes nå sykkelløsninger langs ulike delstrekninger av Byåsveien og Bøckmans veg i Trondheim.

Trøndelag fylkeskommune jobber nå med en utredning som blant annet skal ende opp med en prinsippavklaring for sykkelløsninger langs ulike delstrekninger av Byåsveien og Bøckmans veg. Utredningen er bestilt av Miljøpakken, og ser bredt på flere alternativer som berører både gange, sykkel, kollektiv og bil.

Viktige sykkelruter

Både Byåsveien og Bøckmans veg er blant de viktigste hovedsykkelrutene i Trondheim. Byåsveien er samtidig en av byens viktigste veilenker. Metrobussrute 3 går langs Byåsveien. Veien har i dag fire felt fra Ila til Havstadvegen, og to felt videre til Munkvoll. Det er delvis utbygd gang- og sykkeltilbud langs Byåsveien, men på den nordligste delstrekningen fra Ila til Fridtjof Nansens veg finnes ikke noe eget sykkeltilbud og kun et smalt fortau for gående. Bøckmans veg fra Munkvoll mot Stavne har to bilfelt og fortau, men ikke noe eget sykkeltilbud i dag.

Ser på behov for støytiltak

Det blir også sett på behov for støytiltak, i 2021 med særlig fokus på Byåsveien. Det er store utfordringer på strekningen fra Ila til Fridtjof Nansens vei pga. sidebratt terreng, stigning på veien over 5 %, høy trafikk, farlige avkjørsler fra eiendommer, smale fortau med til dels fraværende vinterbrøyting og manglende sykkeltilbud. Det er for lite tilgjengelig areal for å få gode løsninger for alle trafikantgrupper uten store inngrep i sideterreng. Noen av alternativene vil berøre eksisterende eiendommer og kan medføre innløsing av hus.

Mulig prinsippavklaring i 2022

Utredningen vil pågå et stykke inn i 2022. Det tas sikte på en politisk prinsippavklaring om løsning i 2022. 

Prinsippavklaringen vil danne grunnlag for reguleringsplan, som utarbeides for valgte prinsipp. Når prinsippavklaring foreligger og bestilling på gjennomføring av reguleringsplan kommer vil det tas nærmere kontakt med grunneiere og beboere langs traseene.

Utredningen ser på Byåsveien fra Ila til Munkvoll og Bøckmans veg fra Munkvoll til Stavne
Byåsveien deles opp i ulike delstrekninger ut fra dagens standard.