Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 01 november 2019

Lesetid: 4 min

Sykkel: 60 km uten snø og is

Vinteren 2020 skal bli den beste noensinne for syklister i Trondheim. 60 km sykkelanlegg vil bli holdt snø- og isfrie.

Kartet viser de bare sykkeltraséene med rødt og de gode vintervegene med blått. Se større kart i pdf.


Definisjonene er slik:
Barvegstandard (GsA)
Kostemaskiner og salting gir svart asfalt, hvis været gjør det mulig (maks 1 cm løs snø hvis salt ikke gir ønsket effekt). Når det snør skal det gå maks 2 timer mellom hver gang det kjøres maskin. “Innpåhiv” fra parallell veg skal fjernes innen 2 timer. Gjelder kl. 06-23.

Vintervegstandard (GsB)
Krav om hardt og jevnt snø/isdekke med maks 1 cm løs snø. Når det snør skal det gå maks 3 timer mellom hver gang det kjøres maskin. “Innpåhiv” fra parallell veg skal fjernes innen 3 timer. Gjelder kl. 06-23.

Miljøpakken går nå inn med 10 mill kr årlig (belønningsmidler fra staten) for å gjøre det bedre å sykle om vinteren. Disse pengene har gjort det mulig å prøve ut barvegstandard med salt og kosting. Salting er kontroversielt spesielt fordi det sliter på syklene, men salt må til for å hindre at snø og is legger seg. Det jobbes kontinuerlig for å redusere saltbruken til et absolutt minimum.

Topp standard
Eksempler på nye strekninger som blir snø- og isfrie (GsA) kommende vinter:
Moholt: Nye sykkelanlegg på østsida av Jonsvannsveien.
Sentrum/vest: Deler av Olav Tryggvasons gate og hele Sandgata.
Øya: Klostergata.
Fortauet Stavne-Ceciliebrua fram til Olav Kyrres gate blir vurdert senere. Her er det nå saltet bussveg som kan benyttes.

God standard
Eksempler på nye strekninger med god vinterstandard (GsB):
Heimdal: Smedbrua.
Tonstad: Fortau i deler av Tonstadbrinken. Gang- og sykkelveg langs E6 John Aaes veg-Tonstadkrysset.
Byåsen: Større deler av Byåsveien.
Gamle Bybro.
Ranheim:
Grilstadvegen-Ranheimsvegen-Stasjonsvegen (til rundkjøring ved Ranheimslivegen).
Gang- og sykkelvegnett på Saupstad (1,5 km) vil bli vurdert senere.

Trondheim har størst andel syklister av de større byene i Norge, ifølge tall fra den siste nasjonale reisevaneundersøkelsen. 10 prosent av alle reiser er en sykkeltur. Andelen er mye lavere om vinteren, når også presset er størst på kollektivtrafikken og bussene er fylt til trengsel. Målet er å gjøre det så trygt å sykle om vinteren at flere sommersyklister velger å fortsette framfor å ty til bil eller kollektivtransport. Undersøkelser viser at færre kvinner sykler vinters tid.

Salting irriterer på grunn av slitasje på syklene, men flere føler det er trygt å sykle vinters tid når det er bart. En spørreundersøkelse i 2017 viste at syklistene var godt fornøyd med traseene med barvegstandard. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen.

Miljøpakken jobber også for gode anlegg fram til kollektivknutepunkt, som det på Tonstad, slik at flere bruker sykkel på deler av reisen.

Salt til glede og besvær
Det jaktes fortløpende på løsninger som krever mindre salt og på stoffer som virker uten å gjøre skade. Barvegstandard gjør det trygt både å sykle og gå. Alternativet er å strø, men også strøsand inneholder salt. Der kjørebanen saltes er det vanskelig å unngå at salt kommer inn på sykkelanlegg med snø. Da oppstår den melaktige massen som ingen vil ha. Langs veier med mye trafikk er barvegstandard viktig både for å synliggjøre sykkelfeltene og for å fjerne snø og sørpe som kastes inn fra kjørebanen.

Sandgata har fått sykkelveg, og den skal ha bar asfalt gjennom hele vinteren.