Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 12 mai 2017

Lesetid: 4 min

Superbuss: Se 47 byggeklare prosjekter – en stasjon kommer nær deg

26. april ga bystyret og fylkestinget klarsignal til å starte bygging av 41 stasjoner (holdeplasser), fem omstigningspunkt og ett knutepunkt for superbuss.

20 av holdeplassene er doble – en på hver side av vegen – og en er enkel. De doble er markert med ett felles punkt i kartet. Derfor blir summen 21.

Se kartet som pdf her.

Omstigningspunkt er steder der linjer møtes slik at mange vil skifte buss. Knutepunktene er som omstigningspunkt, men i tillegg travle møtesteder med flere funksjoner for folk flest. Prinsenkrysset er allerede et slikt knutepunkt.

Politikerne har bedt om et best mulig kunnskapsgrunnlag. Det gjelder analyser av alt fra gangavstand knyttet til plassering av stasjoner, og til valg av tekniske løsninger, standard og hva alternativene vil koste.

Byggestart for mange tiltak i 2017
De politiske vedtakene representerer en milepæl for superbussprosjektet. Det haster med å bygge mest mulig infrastruktur før bussene begynner å kjøre i det nye ruteopplegget lørdag 3. august 2019. De tre superbusslinjene med ekstra lange busser er bare en del av et helt nytt kollektivsystem i Trondheim.

Klarsignal for bygging betyr ikke oppstart umiddelbart for alt, men målet er å komme i gang med disse prosjektene i løpet av 2017. Miljøpakkens superbussprosjekt arbeider fortløpende med å gjøre flere tiltak klare for politisk behandling, og deretter bygging.

Mye av infrastrukturen vil måtte bygges etter 2019 fordi en del tiltak krever omfattende planlegging og vil ta lang tid å bygge ut. Det gjelder blant annet ombygging av de store gatene sentralt i Trondheim; særlig Elgeseter gate og Innherredsveien. Her kommer det midlertidige holdeplasser for superbuss. Bystyret og fylkestinget vil at de midlertidige stoppene skal holde en enkel standard for å spare penger.

Politikerne la også andre føringer og ba om flere analyser 26 april:

  • Taxi skal få kjøre i kollektivfeltene i kollektivbuen (sentralt) i Trondheim sammen med superbuss.
  • Det må utredes videre om elbil og sykkel skal få samme rettighet.
  • Administrasjonen i fylket og kommunen må finne gode løsninger for regionbusser og flybusser i kollektivbuen. Passasjerer på disse bussene må få gode omstigningsmuligheter på sentrale holdeplasser. (Bakgrunnen er at superbussen blir forsinket dersom andre busser bruker samme holdeplass.)
  • Syklister må sikres gode løsninger der superbussen stopper i kollektivfelt. (Bakgrunnen er at superbuss skal ha kantsteopp – det vil si stoppe i veien.)

Problematiske strekninger
Administrasjonen må komme tilbake med konkrete forslag til å plassere busstopp på fire særlig utfordrende strekninger.

  • Buran (Innherredsveien, trangt og teknisk utfordrende)
  • Munkvoll (Bratt dump ved trikkesporet, Arnt Smistads vei kan være et alternativ)
  • Sivert Thonstads vei (lokal motstand mot buss, avklare om ett eller to stopp og plassering)
  • Kongens gate (avstand mellom stopp)

For å spare tid skal det være en viss minsteavstand mellom holdeplasser på superbusslinjene. Det blir færre stopp enn i dag. Blant annet i Kongens gate har det vært protester mot planlagt nedlegging.

Litt lenger å gå
Superbussprosjektet har beregnet at en del flere får lenger å gå med færre stasjoner på de tre linjene for superbuss:
50 000 bor nærmere enn 400 meter i dag.
44 000 vil bo nærmere enn 400 meter i 2019.

Økt gangavstand er beregnet til 27 meter i snitt.

I tillegg starter nå utbygging av kollektivfelt og holdeplasser på dagens rute 5 (framtidig superbusslinje 3) i Høgskoleringen/Strindveien og i Jonsvannsveien på Moholtsletta. Disse tiltakene var planlagt tidligere og inngår derfor ikke i superbussprosjektets portefølje. Men også disse finansieres via Miljøpakken og kommer superbussen tilgode.

Staten betaler halvparten av infrastrukturen til superbuss – 1,4 mrd. kr. – gjennom Bymiljøavtalen som gjelder til 2023.