Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 16 februar 2012

Lesetid: 2 min

Stor interesse for gang- og sykkelveg

60-70 personer var tilstede på informasjonsmøtet om den nye gang- og sykkelvegen langs Heimdalsvegen.


Å gjøre skolevegen tryggest mulig for barna, var ett av innspillene på informasjonsmøtet om den nye gang- og sykkelvegen langs Heimdalsvegen. Mellom 60-70 personer var møtt fram, og fikk høre om planene og hvordan arbeidet med prosjektet blir videre.

Prosjekteringsleder Odd Hauan fra Statens vegvesen gikk gjennom bakgrunnen for planarbeidet, og arbeidet som er i gang. Det legges opp til to ulike prinsipper: Enten får vegen en langsgående løsning sammen med Heimdalsvegen, alternativt bygges den i en egen trasé der topografien tillater dette.

For strekningen Lersbakken – Heggstadmoen foreslås det en egen undergang under Dovrebanen. Det er utfordrende grunnforhold i området, og for hele planområdet har en derfor et spesielt fokus på stabilitet.

Trafikksikkerhet
En stor del av spørsmålene fra de frammøtte dreide seg om hvordan man kan komme fram til løsninger som gir best mulig trafikksikkerhet. Dette gjaldt både fotgjengerkryssinger, fortausløsninger, belysning på strekningen og muligheten for redusert fart. De fikk svar fra representanter fra Statens vegvesen, konsulenten AsplanViak og Trondheim kommunes byplankontor.

Det skal nå utarbeides en byggeplan for prosjektet parallelt med reguleringen, og byggestart er foreslått til tidligst våren 2013.