Prosjekter

Skrevet av: Miljøpakken

Publisert: 26 oktober 2011

Lesetid: 2 min

Kartlegger støy langs E6

Skal avklare skjermingstiltak langs første utbyggingsetappe.

Formålet med kartleggingen er todelt. Den skal: 
• Undersøke hvilke boliger mellom XXL og Tonstadkrysset som har krav på støytiltak på grunn av den nye E6-en som skal bygges i området.
• Finne ut hvilke støytiltak som skal iverksettes for boliger langs første etappe av vegutbyggingsprosjektet, det vil si boliger langs strekningen fra XXL til Byggmakker.

Tar kontakt med huseierne
Sweco vil kontakte eiere av hus som skal kartlegges og aktuelle borettslag. Flere boliger enn de som nå blir undersøkt, kan bli vurdert i forbindelse med senere utbyggingsetapper av E6.
Kartleggingen vil skje ut i fra de støygrensene departementet har anbefalt i sine retningslinjer, og som er angitt i bestemmelsene til reguleringsplanen. Undersøkelsene gjøres med utgangspunkt i en grovkartlegging som Norconsult har utført.

Støyskjerming mest vanlig
De bygningene som vil bli kartlagt for støytiltak i forbindelse med første etappe av utbygningsprosjektet, befinner seg som nevnt i området fra XXL til Byggmakker.
Støyskjerming vil trolig bli det mest brukte tiltaket, og det vil bli vurdert hvor en i tillegg må ha fasadetiltak. Rapporten om dette skal være ferdig innen utgangen av mars 2012.
Gjennomføringen av tiltak for bygninger mellom XXL og Byggmakker, vil tidligst starte høsten 2012.

Departementets retningslinjer for støy i arealplanleggingen (kliff.no)

Les mer om E6 Sentervegen-Tonstad