Prosjekter

Skrevet av: Daniel Flathagen

Publisert: 06 desember 2021

Lesetid: 2 min

Søker gode hjelpere

UTLYSNING AV KONTRAKT: Trondheim kommune søker foreninger og lag som kan ta ulike oppdrag i regi av Miljøpakken og Mobilitets- og samferdselsenheten.

Oppdragene er i hovedsak tellinger av ulike trafikantgrupper og bistand under
arrangementer. Foreninger med god sykkelkompetanse kan tildeles oppdrag relatert til Miljøpakkens
sykkelservice.

Timesatsen er 250 kroner per person. Oppdrag honoreres for faktisk medgått tid og for minimum 3 timer.

Aktuelle arbeidsoppgaver

1: Reiseregistreringer (telling)
Oppgaven går ut på å bistå Miljøpakken med å registrere antall personer som kommer til eller passerer
lokasjoner med bestemte reisemidler. Dette kan være adkomst/levering av barn ved skoler, adkomst til
kulturarrangementer, eller telling av gående og syklende i morgen- og ettermiddagsrush på bestemte steder i Trondheim.

2: Kampanjearbeid
Oppgaven går ut på å bistå Miljøpakken med å dele ut effekter, og gjennomføre lignende kampanjeoppdrag.

3: Andre oppdrag av kort varighet
Disse oppdragenes innhold er ikke fastsatt, men vil være av kort varighet, og vil ikke kreve særskilte
kvalifikasjoner.

4: Sykkelservice
Oppgaven går ut på å bistå med sykkelservice ved arbeidsplasser, skoler eller ved arrangementer ellers i
byen. Det benyttes hovedsakelig profesjonelle aktører til disse oppdragene, men det kan i noen tilfeller
være aktuelt med bistand fra gode hjelpere.

Med sykkelservice menes å sette opp arbeidsstasjon/stand og utføre enkelt sykkelvedlikehold som å smøre
kjede, justere bremser og lufttrykk i dekk. Organisasjonen må kunne stille med vedlikeholdsutstyr som er
nødvendig for å gjennomføre oppgaven, inkludert relevant verktøy, sykkelbukk, pumpe og smøreutstyr.
Miljøpakken sørger videre for koordinering og markedsføring av arrangementet.

Kontaktpunkt og tidsfrist

Organisasjoner som ønsker å søke om kontrakt, bes henvende seg på
mobilitetsradgiver.mobilitetsamferdsel@trondheim.kommune.no innen 20. desember 2021.

Personer som jobber for Miljøpakken/Trondheim kommune gjennom Gode hjelpere-ordninger er dekket av
Trondheim kommunes ulykkesforsikring for frivillige, P 920 Kollektiv ulykkesforsikring hos Protector.

Sykkelservice på Bakklandet.