Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 06 mars 2014

Lesetid: 4 min

Slik blir Miljøpakken 2014-2017

Politikerne har vedtatt 4-årig handlingsprogram.

Handlingsprogrammet dekker 2014 til 2017. Totalt skal det investeres over 5 milliarder kroner i denne perioden. 580 millioner skal brukes på sykkeltiltak, 195 millioner på trafikksikkerhet og litt over 100 millioner på tiltak mot støy.

Alle partiene unntatt FrP sluttet seg til vedtaket. I vedtaket påpeker Miljøkameratene at de forventer et større statlig bidrag til finansieringen av Miljøpakken. De understreker også at reduksjon av klimagassutslipp må inngå i vurderingen av om man når målene for de nye bymiljøavtalene som skal komme. Politikerne ber om at det settes av ekstra midler i disse avtalene som kan benyttes til kjøp av biogass til bussene.

Her er alle saksdokumentene

Her er en oversikt over alle endringene:

1. Bystyret vil påpeke at det knytter seg usikkerhet til finansieringen av Miljøpakken i perioden, og forventer et større statlig bidrag for å nå de ambisiøse målene om reduksjon i klimagassutslippene.

2. Ny Sluppen bru framskyndes med mål om åpning innen utgangen av 2017. For å finansiere framskyndelsen, forskyves veiinvesteringer på E6 Jaktøyen – Sentervegen og i Elgeseter gate noe. Investeringsrammen for E6 reduseres med 150 mill kr i 2015 og i Elgeseter gate med 100 mill kr i 2015. Disse midlene tilføres de to prosjektene i 2018.

3. Bystyret presiserer at når det gjelder framkommelighet for bussrute 5 så skal Høgskoleringen og Jonsvannsveien inn mot kryssene prioriteres. Sykkelvei langs Jonsvannsveien mellom Frode Rinnans vei og Brøsetveien kan tas ut av det videre arbeidet.

4. Bystyret påpeker behovet for en tydeligere og mer trafikksikker føring av sykkeltrafikken fra Byåsvegen og over trikkesporene, ved krysset mellom Byåsvegen og Bergsli gate, og ber rådmannen fremme en sak som skisserer mulige løsninger.

5. Bystyret understreker at reduksjon av klimagassutslipp må inngå i vurderingen av måloppnåelse for bymiljøavtalemidlene. For å lykkes med de ambisiøse målsettingene i Miljøpakken, ber bystyret om at det legges inn ekstra midler i bymiljøavtalene som kan benyttes til kjøp av biogass til bussene.

6. Bystyret understreker at busstraseene i kollektivbuen skal være forberedt for evt framtidig bybanedrift.

7. Gjennom Miljøpakkens satsning på sykkel og sykkelveier legges det til rette for at flere kan benytte sykkelen som transportmiddel. Det økende antall syklende gjør at sikkerheten mellom sykkel og andre trafikanter må vektlegges. Dette gjelder spesielt i områder rundt skoler/barnehager og nærmiljøanlegg i tillegg til krysspunkt mellom bil/buss/trikk og sykkel.

8. Bystyret mener de tiltak skoler som det er lagt opp til i handlingsplan for Miljøpakken er så viktige at de fremskyndes til 2015. Gjennom arbeidet til Grønn barneby, aktiv skolevei og barnetråkk er det lagt et grunnlag for igangsettelse umiddelbart. Bystyret mener de ulike forsøksskolene bør være fordelt i hele byen.

9. Bystyret har store forventninger om et bedre kollektivtilbud i Trondheim de nærmeste årene. Bystyret er åpne for å gjøre tilpasninger innenfor rammene som bidrar til økt driftstilskudd til kollektivtrafikken. Det forutsettes at fylkeskommunen utarbeider en plan for utvikling av kollektivdriften i Trondheim over tid og som bygger på målene i Miljøpakken.

10. Det skal legges til rette for parkering og ”park and ride” på deler av tomten til gamle Spongdal skole.