Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 08 september 2014

Lesetid: 2 min

Sentervegen på Rosten forlenges

Byggingen av Sentervegens forlengelse på Vestre Rosten er i gang. Vegen binder sammen det nye krysset under E6 ved City syd med John Aaes veg.

– Forbindelsen vil gi tilgang til  nytt næringsareal, som kommunen nylig har lyst ut for salg.  Det blir også en viktig veg mellom Heimdal og kjøpesentrene øst for E6, sier prosjektleder Almar Aronsen.

Vegen blir også en del av hovedsykkelnettet når det kommer ny gang- og sykkelbru over Bjørndalen.

Busstrasé og turveg

Prosjektet inkluderer en bussveg som kobler Sentervegen og Sivert Thonstads veg, og omlegging av en turveg som følge av dette. Vestre Rosten skal legges i bru over Sentervegen, og trafikken på Vestre Rosten blir lagt om på midlertidig veg mens arbeidet pågår. Det blir også laget midlertidig veger for gående og syklende.

Miljøpakken gir et delbidrag til prosjektet, knyttet til bussvegen og arbeidene med turvegen.  Prosjektet skal etter planen stå ferdig høsten 2015.

Dette skal bygges:

  • 550 meter ny tofelts veg, sykkelveg med fortau på den ene siden,  og fortau på den andre siden
  • 400 meter oppgradering av gang- og sykkelvegnett mot Vestre Rosten og langs John Aas veg.
  • 100 meter bussveg med fortau på en side
  • Vestre Rosten skal legges i bru over Sentervegen
  • Vann, avløp og fjernvarme for å klargjøre for bygging på nye tomter
  • Belysning og grøntanlegg, tilhørende kabel og ledningsarbeid