Gå til innhold
Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 28 mars 2019

Lesetid: 4 min

Rød løper for sykkel på Solsiden

Miljøpakken har rullet ut rød løper for syklister over TMV-odden på Solsiden. Bare oppmerking mangler.

Verftsbrua går over i ny trase med rød stein ved Solsiden. Oppmerking kommer snart.

Miljøpakken har nå bygd 35 kilometer sykkelanlegg siden 2010. Mye av dette er korte strekk som binder lange ruter sammen. Ny nasjonal undersøkelse av reisevaner viser at Trondheim har passert Kristiansand som landets fremste sykkelby. Ingen har høyere andel sykkelturer.

NB! Rød stein på TMV-odden må tas opp igjen og legges bedre fordi det har oppstått skader, men det vil skje først når høysesong for sykkel er over. Traséen er uansett rettet ut og gjort tryggere og mer oversiktlig. Nok en barriere er fjernet fra ei viktig sykkelrute. Færre standardbrudd gir bedre flyt. Dette er ett av flere tiltak for økt sykling som ble gjennomført i 2018.

Nesten en kilometer sykkelveg med fortau i Høgskoleringen over Gløshaugen er tatt i bruk. Traseen strekker seg fra Strindvegen og fram til Christian Frederiks gate. Der pågår nå arbeid videre med sykkelveg og kollektivfelt. Christian Frederiks gate skal stå ferdig i sommer.

Syklister over Gløshaugen har fått det mye bedre. Dette er ei viktig sykkelrute.

I Falkenborgvegen bak Sirkus Shopping er et dårlig fungerende sykkeltilbud bygd om til sykkelveg med fortau. Resultatet er en sammenhengende og trygg trasé fra Innherredsveien og Bromstadvegens forlengelse fram til Haakon VIIs gate.

Smedbrua på Heimdal – også kalt Fleksnesbrua – ble gjort om til gang- og sykkelbru med god kvalitet da Johan Tillers veg ble bygd i kulvert under Dovrebanen.

«Fleksnesbrua» er fri for biler. Syklister og gående har overtatt snarveien ved Heimdal sentrum.

I 2018 er det etablert 168 nye parkeringsplasser for sykkel i Midtbyen. 86 av disse er plassert i Olav Tryggvasons gate.Også Søndre gate har fått mange nye plasser. I øvre del av Byåsveien er det laget god kryssing for sykkel i kryssene med Havstadvegen, Lysverkvegen og Odd Husbys veg.

Fra Christian Frederiks gate rett nedenfor Høgskoleringen. Alt skal være klart i sommer.

Flere store prosjekt pågår i tillegg til Christian Frederiks gate. I Jarleveien bygger Miljøpakken nå 800 meter sykkelveg med fortau. Bedre tilbud kommer også Stiklestadveien og Strandveien i samme område.

Fra Jarleveien på Lade. Sykkeltibudet heves mange hakk i år.

I Jonsvannsveien over Moholtsletta vil 900 meter sykkelveg med fortau stå klar i løpet av sommeren. Første del fra Dybdahls veg til Lidarende er ferdig. Lidarende-Brøstveien pågår.

Byneset har arbeidet startet med to kilometer gang- og sykkelveg langs Fv. 707 mellom Stormyra idrettsplass og Mortenstu. Etter planen starter arbeid med 570 meter sykkelveg med fortau i Sigurd Jorsalfars veg i år.

Planen om gang- og sykkelbru over Bjørndalen ser ut til å nærme seg gjennomføring. Kostnaden er grovt anslått til 120 mill. kr. og det kan bli byggestart i 2020.

Stadig flere sykler mer i Trondheim – også med henger. Miljøpakken setter pris på syklistene.

Alle disse tiltakene skal bidra til nullvekstmålet (ingen økning i personbiltrafikken) og Miljøpakkens mål om at 15 prosent av alle reiser skal være en sykkeltur i 2025. Det tilsvare rundt regnet 100 000 turer i snitt hver dag – tre ganger så mange som for noen år siden. Vi nærmer oss målet, om enn ikke veldig fort. En foreløpig reisevaneundersøkelse tyder på at sykkelandelen har økt fra 7 til 10 prosent siden Miljøpakken startet i 2010.