Prosjekter

Skrevet av: Camilla Bakke

Publisert: 02 mai 2024

Lesetid: 2 min

Reisevaneundersøkelsen i skolen: Slår nasjonal målsetning!

Mer enn 81 prosent av barna i Trondheim sykler eller går til skolen. Det viser en reisevaneundersøkelse som ble gjennomført høsten 2023 blant foreldre i barneskolen i hele Miljøpakkens område.

I høst ble det gjennomført en undersøkelse om reisevanene til skolebarna i områdene dekket av Miljøpakken. Målet med undersøkelsen er å få en oversikt over hvordan skolebarn faktisk reiser til skolen. Dette som en del av Miljøpakkens arbeid med å nå nullvekstmålet gjennom å fremme trafikksikkre og bærekraftige reisemåter til skolen.

Slik reiser barna til skolen

Totalt svarer 71 prosent av foreldrene i Miljøpakkekommunene at barna går eller sykler til skolen i sommerhalvåret. Andelen er høyest i Trondheim, hvor hele 81 prosent av barna benytter seg av en aktiv og grønn skolevei, noe som overgår Nasjonal transportplans målsetning om at 80 prosent av barn mellom 6 og 15 år skal gå eller sykle til skolen. En forklaring på at tallene utenfor Trondheim er lavere, kan være at skoleveien i Trondheim generelt er kortere og oppleves som tryggere sammenlignet med nabokommunene.

Nedenfor finner du en oversikt over reisemåtene fordelt etter kommune, klassetrinn og avstand til skolen, samt en vurdering av hvor trygg skoleveien oppleves av foreldrene.

Slik reiser de til skolen: En oversikt fra Miljøpakkeområdet

Reisemåter til skolen fordelt etter klassetrinn

Reiseavstand og skolevei: Hvordan avstanden påvirker transportvalg

Foreldrenes vurdering: Så mange opplever skoleveien trygg

Foto: Håvard Wettland Gossé