Prosjekter

Skrevet av: Lars Erik Sira

Publisert: 04 februar 2016

Lesetid: 3 min

Peab bygger ny E6 fra Trondheim til Melhus

Entreprenøren Peab Anlegg har fått jobben med å bygge ny E6 fra Trondheim til Melhus. Kontraktsummen er på 1,16 milliarder kroner.

Torsdag 4. februar signerte Statens vegvesen og Peab kontrakten.

– Nå skal vi først ha en samhandlingsprosess med entreprenøren der vi samstemmer forventninger og gjør avklaringer om bygginga. Vi regner med at entreprenøren begynner anleggsarbeidet rundt påsketider, sier prosjektleder Almar Aronsen i Statens vegvesen.

E6 sør for Trondheim skal bygges om fra tofelts til firefelts veg. Miljøpakken finansierer utbyggingen og Statens vegvesen er byggherre. Peab er tildelt hovedentreprisen.

– Vi er svært tilfreds med å bli tildelt denne kontrakten. Statens vegvesen har vist oss tillit, og vi skal overlevere et vegprosjekt både byggherren og vi kan være fornøyd med, sier Ivar Roland, administrerende direktør i Peab Anlegg.

Største vegkontrakt i Midt-Norge

Kontrakten med Peab er den største anleggskontrakten Statens vegvesen Region midt (Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal) noen gang har inngått.

– Det var mange interesserte entreprenører. Vår oppfatning er at markedet responderte godt på den store kontrakten. Nå ser vi fram til å komme i gang, sier Aronsen.

Norsk-svensk samarbeid

– Vi har i løpet av den siste perioden blitt tildelt en rekke spennende og flotte prosjekter. Det gir stor energi til alle våre ledere og medarbeidere, og det gleder meg å se at Peab Anlegg per nå har full sysselsetting, sier Peabs anleggsdirektør.

Prosjektet gjennomføres i et samarbeid mellom Peabs norske og svenske anleggsvirksomhet.

– Vi har gode erfaringer med internt samarbeid over landegrensene. Våre svenske kolleger har blant annet med seg erfaring fra mange tilsvarende og større vegprosjekter i Sverige, sier Roland.

Trafikkavvikling i anleggsperioden

Ny E6 skal bygges hovedsakelig i dagens trase, mens det daglig passerer opp mot 30 000 biler. Det skal være to felt gjennom anlegget i hele byggefasen. Statens vegvesen vil komme tilbake med mer informasjon om trafikkavviklinga når det nærmer seg start og undervegs i anleggsarbeidet.

Den nye veien skal etter planen åpne våren 2019.

 

Fakta

Dette skal bygges:

 • 8,1 km firefelts E6 med planskilte kryss hovedsakelig i dagens trasé
 • Toplanskryss på Klett med E39
 • Ombygging av dagens toplanskryss på Sandmoen
 • Nytt toplanskryss på Hårstad ved forbrenningsanlegget
 • 6,2 km gang- og sykkelveger
 • 4,6 km fylkesveger og lokalveger
 • Viltovergang sør for Sandmoen
 • 7,2 km støytiltak og av dette 4,2 km støyskjermer

I kontrakten inngår også:

 • Omfattende stabiliseringstiltak på grunn av kvikkleire
 • Mye masseflytting. Totalt skal ca. to millioner kubikkmeter masser flyttes. 500 000 kubikkmeter av dette er myr fra Heimdalsmyra, som i hovedsak skal lagres utenfor anlegget.
 • Totalt 21 betongkonstruksjoner; bruer, underganger, viltovergang og bekkekulverter