Prosjekter
Illustrasjon av omlegging E39 E6

Skrevet av: Lars Erik Sira

Publisert: 16 mars 2018

Lesetid: 3 min

Ny trafikkomlegging på Klett

Fra morgenen torsdag 22. mars blir det nye kjøremønstre for trafikanter på Klett. Gang- og sykkelvegen blir også lagt om.

OPPDATERING 20.3.: Omlegginga er utsatt et døgn fra 21.3. til 22.3.

– Omlegginga av trafikken vil skje natt til torsdag 22. mars. Vegene vil bli holdt åpen under trafikkomlegginga om natten, men det må påregnes en del trafikkdirigering, sier hovedbyggeleder Svein Soknes i Statens vegvesen.

Det blir ingen endringer for kollektivtrafikken og bussholdeplassene i området i denne omgangen.

Det blir flere endringer samtidig (se illustrasjon). Dette skjer:

1) E39 tilbake i opprinnelig trase

For et drøyt år siden ble E39 lagt om midlertidig via rundkjøring ved Circle K. Nå blir E39 lagt tilbake i opprinnelig trase, som er permanent. Dette innebærer også at vi tar i bruk ei ny, permanent rundkjøring på Klett. Følgelig blir det også nye koblinger mot E6 og fv. 707. Den midlertidige rundkjøringa ved Circle K vil bestå inntil videre for anleggsavkjørsel og adkomst til privatboliger.

I perioden E39 har vært lagt om, er disse tiltakene utført (alle tiltak er permanente):

  • Ny rundkjøring, samt undergang for gående og syklende er blitt bygd.
  • Elva Søra er blitt hevet (geoteknisk stabiliseringstiltak).
  • Ny bekkekulvert, for Søra, under E39 er bygd.

2) Omlegging av E6

For å bygge nye av- og påkjøringsramper mellom ny E6 og E39, må trafikken legges om i flere etapper.

Trafikken på E6 fra Trondheim i begge retninger blir styrt på nordsiden av sentraløya i den gamle rundkjøringa, og deretter inn på rundkjøringa som ble åpnet i november 2017. Herfra tar vi i bruk de nye av- og påkjøringsrampene til og fra E6 ved Ekra gartneri, som midlertidig E6.

For å lette avviklinga for E6-trafikken fra sør mot Trondheim, bli det bli etablert en egen trase et kort stykke.

– Det vil også bli flere mindre omlegginger i dette området i vår og sommer, sier Soknes.

3) Ny trase for gang- og sykkeltrafikk på Klett

Mye av det permanente gang- og sykkelvegnettet på Klett åpnes nå.

Den nye traseen vil fra Ekra gartneri gå under ny vegbru, i undergang under ny E39 og videre mot Cirkle K (gul linje i illustrasjon).

Den gamle traseen under E6 på Sørnypan og mot Leinstrand samfunnshus vil framover kun gå til lokale husstander.

4) Midlertidig omlegging av gang- og sykkelveg ved Rødde

Der Røddevegen tidligere hadde et kryss med E6, skal det bygges en ny undergang for gående og syklende under ny E6.

– I anleggsperioden på ca. tre-fire måneder vil myke trafikanter få et krysningspunkt med anleggstrafikken. Vi ber om aktsomhet ved ferdsel her, sier Soknes.