Illustrasjon av omlegging E39 E6

Ny trafikkomlegging på Klett

Publisert 16.03.2018
Innholdet ble sist endret for over ett år siden. Derfor kan innholdet være utdatert.

Fra morgenen torsdag 22. mars blir det nye kjøremønstre for trafikanter på Klett. Gang- og sykkelvegen blir også lagt om.

OPPDATERING 20.3.: Omlegginga er utsatt et døgn fra 21.3. til 22.3.

– Omlegginga av trafikken vil skje natt til torsdag 22. mars. Vegene vil bli holdt åpen under trafikkomlegginga om natten, men det må påregnes en del trafikkdirigering, sier hovedbyggeleder Svein Soknes i Statens vegvesen.

Det blir ingen endringer for kollektivtrafikken og bussholdeplassene i området i denne omgangen.

Det blir flere endringer samtidig (se illustrasjon). Dette skjer:

1) E39 tilbake i opprinnelig trase

For et drøyt år siden ble E39 lagt om midlertidig via rundkjøring ved Circle K. Nå blir E39 lagt tilbake i opprinnelig trase, som er permanent. Dette innebærer også at vi tar i bruk ei ny, permanent rundkjøring på Klett. Følgelig blir det også nye koblinger mot E6 og fv. 707. Den midlertidige rundkjøringa ved Circle K vil bestå inntil videre for anleggsavkjørsel og adkomst til privatboliger.

I perioden E39 har vært lagt om, er disse tiltakene utført (alle tiltak er permanente):

  • Ny rundkjøring, samt undergang for gående og syklende er blitt bygd.
  • Elva Søra er blitt hevet (geoteknisk stabiliseringstiltak).
  • Ny bekkekulvert, for Søra, under E39 er bygd.

2) Omlegging av E6

For å bygge nye av- og påkjøringsramper mellom ny E6 og E39, må trafikken legges om i flere etapper.

Trafikken på E6 fra Trondheim i begge retninger blir styrt på nordsiden av sentraløya i den gamle rundkjøringa, og deretter inn på rundkjøringa som ble åpnet i november 2017. Herfra tar vi i bruk de nye av- og påkjøringsrampene til og fra E6 ved Ekra gartneri, som midlertidig E6.

For å lette avviklinga for E6-trafikken fra sør mot Trondheim, bli det bli etablert en egen trase et kort stykke.

– Det vil også bli flere mindre omlegginger i dette området i vår og sommer, sier Soknes.

3) Ny trase for gang- og sykkeltrafikk på Klett

Mye av det permanente gang- og sykkelvegnettet på Klett åpnes nå.

Den nye traseen vil fra Ekra gartneri gå under ny vegbru, i undergang under ny E39 og videre mot Cirkle K (gul linje i illustrasjon).

Den gamle traseen under E6 på Sørnypan og mot Leinstrand samfunnshus vil framover kun gå til lokale husstander.

4) Midlertidig omlegging av gang- og sykkelveg ved Rødde

Der Røddevegen tidligere hadde et kryss med E6, skal det bygges en ny undergang for gående og syklende under ny E6.

– I anleggsperioden på ca. tre-fire måneder vil myke trafikanter få et krysningspunkt med anleggstrafikken. Vi ber om aktsomhet ved ferdsel her, sier Soknes.

Relaterte prosjekter