Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 17 februar 2015

Lesetid: 3 min

Mye nytt på Moholt

Dybdahls veg bare for buss.

 

Dybdahls veg er stengt for biler, syklister og gående fra onsdag 18. februar. Vegen gjenåpner om to år med helt ny standard for alle grupper trafikanter, og støyskjerming for naboene.

Trykk på + for fullstendig kart.

Bilister:
Ca. 6 000 biler i døgnet må kjøre skiltet omveg.  Enten Torbjørn Bratts veg-Omkjøringsvegen-Jonsvannsveien eller Strindvegen-Jonsvannsveien.
Myke trafikanter:
Anbefales å bruke Astri Aasens veg eller den oppgraderte snarveien Blomsterstien som har fått lys og bedre grusdekke.
Busstrafikken må gå i Dybdahls veg i anleggsperioden. Det fins ikke egnet omkjøring.

Dybdahls veg:

Er en av de mest busstette i Trondheim, med ca 400 busser i døgnet. Vegen er nedkjørt. Den skal graves opp i 1,5 meters dybde over en lengde på 650 meter. Dybdahls veg skal etter utbygging tåle belastningen uten at husene i området rister. I tillegg kommer fortau og sykkelfelt på begge sider. Dybdahls veg er i dag et manglende mellomledd på ei nesten 6 km lang sykkelrute med bra standard mellom Stavne og Lade. Miljøpakken bygger også nesten 1000 meter støyskjerm mot 45 boliger. Grunnforholdene er krevende og prosjektet omfattende. Vann- og avløpsledninger skiftes ut samtidig som gata blir gravd opp. Total anleggstid er beregnet til to år. Kostnader: Ca 90 mill. kr.

Naboer får kjøre til eiendommene hvis de ikke har annen adkomst enn Dybdahls veg. Trondheim kommune vil følge utviklingen for å se om tiltak må til for å hindre ulovlig gjennomkjøring i boliggater.

Blomsterstien:
Den første oppgraderte snarvegen i regi av Miljøpakken. Mange flere kommer etter hvert. I 650 meters lengde er snarvegen utvidet i bredden og gitt nytt bedre grusdekke. I tillegg er det satt opp 27 lyspunkter. Blomsterstien var mørklagt tidligere. Offisiell åpning fredag 20. februar kl. 08.00 ved Frydenberg barnehage. Kostnad ca 2 mill. kr.

Jonsvannsveien:
Skal få kollektivfelt. Arbeidet med første etappe starter i vår og skal være ferdig i desember: 200 meter kollektivfelt på østsida fra Dybdahls veg til Lidarende. Her kommer også sykkelveg med fortau. Kollekivfelt bygges videre i retning Omkjøringsvegen senere. Dette er en av byens travleste busstraseer. Formålet er å få bussen fortere fram og å gi myke trafikanter et bedre tilbud. Kostnad ca 24. mill. kr.

Miljøpakken hever standarden på store deler av vegnettet på Moholt/Lerkendal de neste årene.