Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 25 januar 2021

Lesetid: 3 min

Mindre trafikk – flere elbiler

Pandemien førte til en trafikknedgang vi ikke har sett før i Trondheim. Men det blir stadig flere elbiler.

Covid-19 gjorde året 2020 til noe for seg selv også i trafikken:

  • 5 prosent nedgang i antall biler gjennom bomstasjonene i byen.
  • Noe øker – hver femte bil var en elbil i desember.

Bompenger for elbiler?
Til sammenligning utgjorde elbilene 5 prosent av trafikken i 2015 og 16 prosent i desember 2019.
* Elbilenes andel av køene har vokst med 25 prosent på ett år.
* De sto for 2,1 millioner flere passeringer enn i 2019.

Det viser ny statistikk for 2020. I 2021 blir det etter planen avgjort politisk om elbilistene må betale bompenger også i Trondheim. Det er lov å kreve inn opptil 50 prosent av vanlig bomtakst for elbiler.

Mindre trafikk og flere gratis elbilpasseringer hadde liten betydning for økonomien i Miljøpakken i 2020. Bompengene utgjør en gradvis mindre del av de totale inntektene. Dessuten ble takstene indeksregulert tidlig på året uten at det lå inne i budsjettet.

Partene i Miljøpakken jobber etter nullvekstmålet. Null vekst i personbiltrafikken er statens krav for å gi milliardstøtte – hovedsakelig til kollektivtrafikk og tilbud til myke trafikanter.

Mye biltrafikk i sommerferien
Trafikken måles på en rekke faste punkt i tillegg til bomstasjonene. Ved disse punktene har trafikknedgangen vært enda litt større enn 5 prosent.

De kraftige utslagene i 2020 skyldes ekstraordinære forhold. Bilbruken falt med over 20 prosent i bomsystemet i mars og april sammenlignet med 2019, mens det var betydelig vekst i juli. Fallet kom med de sterkeste korona-restriksjonene, veksten i sommer skyldes at mange dro på innenlands bilferie.

Halvtomme busser
Anslag basert på billettvolum tyder på at bussbruken falt med hele 35 prosent i 2020. Trikken, som også har hatt jevn vekst i mange år, hadde nesten 30 prosent færre reisende enn året før.

Syklister sier at de brukte 350 kr per besøk i Midtbyen i 2017 og 740 kr i 2020.

Syklister inntok Midtbyen
En spørreundersøkelse viser at syklistene for alvor erobret Midtbyen som kunder i 2020. En mye større andel enn før syklet til butikker og serveringssteder, og de brukte mer penger. Syklistene sa at de handlet for dobbelt så mye på hver tur som ved samme undersøkelse i 2017. Omsetningen fra kollektivreisende ble halvert.

Så mye penger brukte de ulike gruppene (cirka) per tur til Midtbyen:
Bilister: 800 kr.
Syklister: 750 kr
Buss/trikk: 400 kr
Gående: 400 kr

De som reiste miljøvennlig sto for 71 prosent av turene og 59 prosent av omsetningen i Midtbyen. Andre undersøkelser viser som ventet at flere har handlet ved lokale sentre i et år med smitteverntiltak.