Gå til innhold
Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 17 februar 2016

Lesetid: 3 min

Miljøpakken – hvem har nytte og hvem betaler?

Ny rapport svarer på spørsmål om rettferdighet i Miljøpakken.

BomFolk i Klæbu betaler mest i Miljøpakkens bomsystem både per innbygger og per brikke. Det skyldes to bommer i Klæbu som skal finansiere veg i kommunen. Pengene går ikke til Miljøpakken.

Ellers er det relativt små forskjeller i bompengebelastning per innbygger og per bilist mellom Trondheim og nabokommunene – litt avhengig av hvordan man regner.

Det viser en evaluering av Miljøpakken, utarbeidet spesielt med tanke på rettferdighet for omegnskommunene. Bommene står i Trondheim og de aller fleste tiltakene blir bygd i Trondheim. Men innbyggere også i nabokommunene betaler når de kjører inn og ut av byen.

Hvor rettferdig er systemet, for eksempel for pendlere? Se hele rapporten her.

Kortversjon
Evalueringen er først og fremst en faktasamling med blant annet disse to konklusjonene:

 • Nytte: Trafikanter både i Trondheim og i nabokommunene har nytte av tiltakene i Miljøpakken.
 • Kostnader: Bompengebelastningen i gjennomsnitt per år per bilist (med brikke) varierer slik:
  * 2703 kr i Skaun
  * 3094 kr i Trondheim
  * 3264 kr i Malvik
  * 3419 i Melhus
  Klæbu har altså egne bommer og står i en særstilling med 4730 kr per bilist.

Innbetaling og belastning
Brutt ned på bydeler i Trondheim blir bildet annerledes. I de folkerike områdene Heimdal/Tiller betaler gennomsnittsbilisten 3470 kr per år, altså litt mer enn i Melhus.

Trondheim har en større andel innbyggere uten bil enn omegnskommunene.

De fleste med brikke betaler mindre enn 3000 kr per år til Miljøpakken. Melhus er brukt som eksempel:

40 prosent betaler mer enn 3000 kr i året.
20 prosent betaler mer enn 6000 kr i året.
Fire prosent betaler mellom 10 000 og 15 000 i året. Her inngår trolig en del tunge kjøretøy registrert på privatpersoner.

Nytte og gevinster
Folk i Trondheim har direkte nytte av bedre hovedvegnett for bilistene, bedre kollektivtilbud og bedre tilbud til gående og syklende. De som kjører bil får også indirekte nytte av at flere reiser kollektiv, sykler eller går. Det blir færre biler på vegene og mindre kø.

Folk i nabokommunene har også nytte av bedre hovedvegnett for bilistene og et sterkt forbedret kollektivtilbud. Ferdig utbygd vil E6 Sør redusere reisetida i rush med ca 10 minutter per dag, eller 30-35 timer per år for en dagpendler.

Bedre buss for alle
Billettprisene på buss ble satt ned langt mer i nabokommunene enn i Trondheim. Nabokommunene har også fått bedre tilbud om gratis innfartsparkering. Rutetilbudet er til gjengjeld utvidet mer i Trondheim enn utenfor.

Elbilene kommer
Andelen passeringer med elbil i Miljøpakken økte med 80 prosent fra 2014 til 2015. Elbilene kjører gratis i bomsystemet. Malvik og Skaun er de store elbil-kommunene i regionen med henholdsvis 38 og 37 elbiler per 1000 innbyggere. Melhus har 20 elbiler per 1000 innbyggere, og Trondheim 18.