Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 21 mai 2021

Lesetid: 3 min

Mål: Miljøpakken fikk korona-hjelp

Miljøpakken klarte de viktigste målene i 2020 – men det kan skyldes korona. Ambisjoner: Vi strekker oss høyt i Miljøpakke-land.

Biltrafikken gikk ned i 2020. Det samme gjorde utslippene av CO2 fra transport. Dermed nådde Miljøpakken to hovedmål. Nullvekst i personbiltrafikken står øverst på lista, og er statens krav for å bevilge milliardbeløp til transport i Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal.

2020 var imidlertid et annerledes år på grunn av pandemien. Hjemmekontor, videomøter og andre smitteverntiltak virket inn på transporten. I 2019 – rett før Covid-19 – økte biltrafikken. Da viste også spørreundersøkelser at det var færre grønne reiser i Trondheim enn året før.

Miljøpakken blir evaluert hvert år. Nå foreligger Evalueringsrapport for 2020. Den retter seg etter nullvektmålet og ni andre mål. Mange er nye eller endret i forhold til tidligere. Kort oppsummering av resultatene mål for mål:

Nullvekstmålet
JA. Biltrafikken gikk ned med ca 6,5 prosent sammenlignet med 2019, da en økte. Målt i bomstasjoner og andre tellepunkt,

 1. Mindre utslipp av CO2 fra transport
  JA. Ca 4 prosent reduksjon, Dette er 2019-tall (2020 foreligger ennå ikke). Har sammenheng med mange flere el-biler.
 2. Flere miljøvennlige reiser
  NEI. Det ble færre miljøvennlige reiser, selv om vi ble flere innbyggere. 2019-tall basert på spørreundersøkelse,
 3. Arealbruk mm som skal redusere transportbehovet
  IKKE MÅLT. Hvordan dette skal måles er ikke bestemt.
 4. By- og tettstedsområder skal bli mer tilgjengelige for alle
  TJA. Spørreundersøkelser viser at de fleste er godt fornøyd, men vi kan foreløpig ikke vise utvikling.
 5. Færre trafikkulykker og færre drepte og hardt skadde
  JA. God utvikling (2019-data).
 6. God luftkvalitet
  JA. Bylufta har aldri vært bedre. Mindre svevestøv og eksos.
 7. Redusere trafikkstøy
  IKKE MÅLT. Måles hvert femte år, og neste gang er i 2022. I spørreundersøkelser sier 8 prosent at de er plaget innendørs.
 8. Grønnere og mer effektiv næringstransport
  TJA. Flere elektriske varebiler og tunge biler med lave utslipp tilsier at transporten er grønnere (2019-data). Foreløpig ikke indikator for å måle effektivitet.
 9. Øke folks tilfredshet med tiltak i Miljøpakken
  TJA. Folk er fornøyd, og mer fornøyd i Trondheim enn i Melhus, Malvik og Stjørdal, som er nye i Miljøpakken. Foreløpig vanskelig å si noe sikkert om utvikling over tid, derfor «tja».