Prosjekter

Skrevet av: Miljøpakken

Publisert: 25 august 2015

Lesetid: 2 min

Jobben med å bygge E6 mellom Melhus og Tillerbyen er lyst ut

Nå blir det firefelts E6 over Heimdalsmyra

Halvparten av pengene i Miljøpakken går til veg, og utvidelse av E6 sør for byen er det største enkeltprosjektet. Dette er et omfattende prosjekt med store masseflytninger og krevende grunnforhold. I 2018 er det planlagt at arbeidet er ferdig.

Nå er hele strekningen er lyst ut som en stor kontrakt, en av de største vegkontraktene i Midt-Norge. Kostnaden er beregnet til 2,5 milliarder kroner.

Dette skal bygges:

  • 8 km firefelts E6 med planskilte kryss hovedsakelig i dagens trase
  • Toplanskryss på Klett med E39
  • Ombygging av dagens toplanskryss på Sandmoen
  • Nytt toplanskryss på Hårstad ved forbrenningsanlegget
  • Viltovergang sør for Sandmoen
  • Lokalveger

Fra Jaktøyen til Sandmoen følges i hovedsak dagens trase. Opp til Sandmoen blir stigningen slaket ut fra 7 til 6%. Fra Sandmoen flyttes E6 litt østover. Dovrebanen legges om med ny jernbanebru. Forberedende arbeide her er ferdig, og bygging av jernbanebru blir utført i egne entreprise.

Tilbud til de som går og sykler ivaretas med  bygging av gang- og sykkelveg i Heimdalsvegen som blir ferdig i begynnelsen av november.

I kontrakten inngår omfattende stabiliseringstiltak på grunn av kvikkleire, fjerning av 500 000 kubikkmeter myr fra Heimdalsmyra, mye masseflytting av leirmasser innenfor anleggsområdet, betongkonstruksjoner som bruer, underganger, viltovergang og bekkekulverter.

Oversiktskart E6 Jaktøyen-Sentervegen -