Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 18 januar 2019

Lesetid: 2 min

I gang på Tonstad

Vi er nå i gang med arbeidet med omstigningspunkt for Metrobussen på Tonstad.

Området ligger mellom Gamle Okstadbakken, Ytre Ringveg og E6.

Prosjektet inkluderer også kollektivfelt langs ØstreRosten, fra Sentervegen til Tonstadkrysset.

Mer om Metrobussprosjektet kan du lese her.

Omstigningspunktet ligger i området mellom E6, Ytre Ringveg og fv. 902 (Gamle Okstadbakkan), og består av stasjoner for Metrobuss og lokale busser. Trafikantene skal komme til omstigningspunktet fra gang- og sykkelvegene som finnes i dag, i tillegg til en ny avkjørsel fra Gamle Okstadbakken.

Detaljkart overbyggeområdet på Tonstad.

På området skal det bygges ladestasjon for elektrisk lokalbuss. Vi skal også utføre grunnarbeid for sykkelhotell og servicebygg, og føre vann- og avløpsrør fram til området. Det medfører graving ved Skjetnemarkvegen. Prosjektet inkluderer støyskjerm for hus i Tonstadbrinken.

Åpne veger

Langs Østre Rosten blir det sammenhengende kollektivfelt for trafikken inn motbyen. Kollektivfeltet bygges på sidearealet av dagens veg, og feltinndelingen og kjøremønsteret for annen trafikk blir mest mulig uforandret.

Dagens bussholdeplasser i Østre Rosten ved City Syd blir ombygd til metrobusstasjoner.

Vegene i området skal være åpne for trafikk i det meste av anleggsperioden. Bussholdeplassene flyttes midlertidig mens vi bygger de nye.