Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 22 mai 2015

Lesetid: 3 min

Hvorfor øker kostnadene på Sluppen?

Hvorfor er det sånn at de tidlige kostnadstallene så sjelden viser seg å holde?

I prosjekter opererer vi tidlig med foreløpige kostnadstall. Slike tidlige tall er basert på det vi vet om omfang, terrenginngrep, lengde på den aktuelle strekningen og pris for eventuelle konstruksjoner, som en bru. Jo mer vi jobber med et prosjekt, jo mer nøyaktig finner vi også ut hvordan den endelige løsningen blir. Ofte avdekker vi underveis utfordringer som innebærer at det tidlige kostnadsanslaget viser seg å være for lavt. Her i Trøndelag kan slike utfordringer for eksempel være kvikkleire.

I denne fasen blir også alle berørte parter, som for eksempel miljømyndigheter, naboer og grunneiere, involvert i planprosessen. Det fører til bedre og mer helhetlige planer, men bidrar også ofte til at løsningene blir dyrere.

Krevende område

I Sluppen-prosjektet er det ikke selve brua som gjør at kostnadene øker, men at området er krevende å bygge i.
– Selve brua koster cirka 180 millioner av hele summen på 935 millioner. Det som koster mer penger enn vi trodde, er veganlegget som kobler brua til det eksisterende vegnettet. Det går også mer penger til planlegging, prosjektering og grunnerverv enn tidligere antatt. Nye krav og standarder har også bidratt til å øke kostnadene, sier avdelingsdirektør Eva Solvi i Statens vegvesen i Sør-Trøndelag.

Kutter kostnader

På vestsiden er det trangt mellom bergveggen og elva, og oppi lia går jernbanen. På østsiden skal brua kunne knyttes til et fremtidig lokk på Sluppen, derfor er den lagt mye høyere i terrenget enn dagens bru. Det er også nødvendig for å få et bra nok kryss på vestsiden, som etter hvert kan kobles til en tunnel til Byåsen.

De nærmeste ukene skal prosjektgruppa gjøre det som er mulig for å få ned kostnadene. De ekstra vurderingene medfører endringer i den opprinnelige fremdriften.

Dette inkluderer prosjektet:

• Lengde Osloveien: ca 1,2 km
• Ny bru over Nidelva
• Eksisterende Sluppen bru bygges om til gang- og sykkelbru
• To nye bruer over Leirelva
• Tunnelportaler for den fremtidige Byåstunnelen
• Ny gang- og sykkelveg
• Tilrettelegging for friluftsliv langs elva