Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 22 oktober 2020

Lesetid: 3 min

Folkets røst om Miljøpakken

Folk flest i Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal er godt fornøyd med hverdagsreisen.

Det viser en fersk undersøkelse Sentio Research har gjennomført for Miljøpakken. Men det er forskjell mellom kommunene i synet på Miljøpakken, og i synet på hvordan forholdene har utviklet seg for syklister og fotgjengere.

Trondheim er enda «grønnere» enn grafen sier. Her er positive og svært positive slått sammen i en gruppe. Andelen som er svært positive er høy i Trondheim.

Det folk sier i praksis er hvordan det er å komme seg til og fra jobb, butikk, fritidsaktiviteter og for eksempel hente og levere i barnehagen. Funnene stemmer bra med NAFs faste undersøkelser om tilfredshet. Trondheim og trondheimsområdet kommer bedre ut enn de andre storbyene.

Slik mener folk det er å være fotgjenger sammenlignet med for to år siden.

Innbyggerne i Trondheim er klart mer positive til utviklinga for myke trafikanter enn folk i de tre andre kommunene. Det kan ha sammenheng med at det er bygd nye anlegg i byen siden Miljøpakken startet i 2010 samtidig som biltrafikken ikke har økt. Folk i Melhus er minst fornøyd. Melhus er nå i gang med de første tiltakene delvis finansiert av Miljøpakken; utvidet fotgjengerundergang under jernbanen (ferdig), utvidet pendlerparkering for bil og sykkel på Ler (ferdig) og gang- og sykkelbru over E6 i sentrum (ferdig våren 2021). Malvik og Stjørdal jobber også med omfattende planer.

Mønsteret er det samme for sykling som for gåing; klart størst tilfredshet i Trondheim, minst i Melhus.

Om vi går bak tallene i sykkelgrafen, viser det seg at Malvik kommer godt ut allerede før det er iverksatt tiltak gjennom Miljøpakken. Andelen som er svært enig i at det har blitt bedre å sykle er på høyde med Trondheim. Svært enig og enig er slått sammen til en gruppe – enig.

Ikke uventet er synet på Miljøpakken som prosjekt langt mer positivt i Trondheim enn i nabokommunene. Miljøpakken har bygd anlegg i Trondheim i over ti år.

Trondheim står i en særstilling i oppfatningen av Miljøpakken som prosjekt. 22 prosent sier de er svært positive. I grafen er svært positive og positive slått sammen til gruppa positiv. Miljøpakken har også godt omdømme sammenlignet med tilsvarende delvis bompengefinansierte prosjekt i de andre storbyene.

Milliondryss
Melhus, Malvik og Stjørdal kom med via den nye Byvekstavtalen i 2019. De tre kommunene får ca 830 millioner kroner til bruk innenfor egne grenser til 2029. Det færre trolig vet er at Miljøpakken har gått inn med store beløp i mange år ved å subsidiere kollektivtilbudet som også omfatter nabokommunene til Trondheim. Miljøpakken betaler rundt regnet 25 prosent av det en busstur faktisk koster i storbyområdet. I 2020 er tilskuddet ca 280 mill. kr.

Her kan du studere hele undersøkelsen i detalj:
Folkets røst – Sentio