Gå til innhold
Prosjekter

Skrevet av: Miljøpakken

Publisert: 04 juli 2024

Lesetid: 2 min

Evaluering av måloppnåelse i Miljøpakken 2023 er klar

Lurer du på hvordan det gikk med nullvekstmålet i 2023? Eller hvordan utviklingen har vært for støv, støy og luftforurensning i Miljøpakken? Nå er evalueringsrapporten for måloppnåelse i Miljøpakken klar.

Evalueringsrapporten viser hvordan utviklingen har vært i blant annet areal- og transportmiddelbruk og om partene i Miljøpakken har nådd målet om at personbiltransporten ikke skal øke. I tillegg har Miljøpakken ni lokale delmål som er evaluert. Rapporten kan du se her.

Oppsummering

Reisevaneundersøkelsen for 2023 viser en nedgang i andel bilreiser sammenlignet med 2019. Dette betyr at personer 13 år og over i gjennomsnitt reiste mindre med bil. Andelen reiser til fots og med kollektivtransport økte og andelen reiser med sykkel var på samme nivå. Samtidig som andelen bilreiser har blitt redusert har det vært en stor befolkningsvekst i miljøpakkeområdet, og i Trondheim spesielt. Dette er med på å påvirke det totale trafikknivået. Trafikktellinger (Byindeksen) for perioden 2021-2023 viser at Miljøpakken har trafikkvekst på 3,1 prosent sammenlignet med 2019. Miljøpakken har dermed ikke nådd sitt hovedmål i 2023 om at personbiltransporten ikke skal øke.

Arealbruken i miljøpakkeområdet har i all hovedsak gått i ønsket retning. I alle kommuner i Miljøpakken har det vært en økt andel boliger i områder som kan gjøre det enklere å reise miljøvennlig.

Når det gjelder øvrige lokale delmål, går utviklingen i hovedsak i positiv retning mens for noen av målene er det en stabil situasjon. Det vil være noen naturlige svingninger fra år til år for enkeltmål, men det er viktig å se på måloppnåelse over tid.