Prosjekter
Trafikknutepunkt ved skansen

Skrevet av: Camilla Bakke

Publisert: 23 mai 2023

Lesetid: 2 min

Enighet om revidert byvekstavtale i Trondheimsområdet

Lokale parter og staten er enige om forslag til revidert byvekstavtale for Trondheimsområdet, for perioden 2023-2029.

De lokale partene som har forhandlet er kommunene Trondheim, Stjørdal, Malvik og Melhus, Skaun og Orkland i tillegg til Trøndelag fylkeskommune. Skaun og Orkland er nye deltakere i samarbeidet og er foreslått inkludert i avtalen.

Hovedmålet med byvekstavtalen er å nå nullvekstmålet. Vekst i persontransport som følge av økt befolkningsvekst skal skje ved gange, sykling og kollektivtransport fremfor bil for å unngå økte utslipp, trengsel og støy i Trondheimsområdet.

Forslaget skal behandles politisk i bystyret, kommunestyrer, fylkesting og aktuelle departementer før det eventuelt vedtas.