Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 03 juli 2020

Lesetid: 2 min

Ekstra milliard til byvekstområdet

Nå er tilleggsavtalen for byvekstavtalen behandlet i Stortinget.

– Det gledelig, sier Bjørne Grimsrud i Statens vegvesen, som leder styringsgruppa i Miljøpakken. – Byvekstavtalen og tilleggsavtalen er et viktig virkemiddel for å redusere klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy i Trondheimsområdet. Gjennom disse avtalene forplikter kommunene, Trøndelag fylkeskommune og statlige parter seg til en effektiv arealbruk og til at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange, sier Grimsrud.

Grimsrud ledet forhandlingene om tilleggsavtalen, som er gitt lokalpolitisk tilslutning av bystyret i Trondheim, kommunestyrene i Melhus, Malvik og Stjørdal og fylkestinget i Trøndelag.

Foto: Knut Opeide

Kommunene Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal og Trøndelag fylkeskommune signerte 25. juni 2019 en byvekstavtale med staten for årene 2019-29. Tilleggsavtalen er et tillegg til den signerte byvekstavtalen som følge av at lokale parter har takket ja til regjeringens bompengeavtale datert 23. august 2019.

Byvekstavtalen som ble inngått i juni 2019 innebar et statlig bidrag til kollektiv-, gang- og sykkelsatsing i Trondheimsområdet på over 8 mrd. kr. Tilleggsavtalen sikrer ytterligere 1 mrd. kr i statlige bidrag til forbedret kollektivtilbud, reduserte kollektivtakster og reduserte bompenger.

Her er hele tilleggsavtalen