Prosjekter

Skrevet av: Lars Erik Sira

Publisert: 30 oktober 2018

Lesetid: 6 min

E6 helgestengt – store endringer fra mandag morgen

E6 blir stengt mellom Klett og Sentervegen (Tiller) fra fredag 2. november kl. 19 til mandag 5. november kl. 06. Når E6 åpner igjen mandag morgen er det mye nytt for trafikantene.

– Vi skal gjøre flere tiltak på E6 når vegen er stengt. Flere av disse ville det vært vanskelig å gjennomføre samtidig som det går trafikk på vegen. Derfor stenger vi vegen, sier hovedbyggeleder Svein Soknes i Statens vegvesen.

Trafikantene vil møte flere endringer når vegen åpner igjen. Her er en oversikt over hva som venter. Se illustrasjoner nederst i artikkelen.

1) Kjørende på E6 og E39

 • Alle rampene i toplanskrysset E6/E39 tas i bruk. Det vil si at krysset er tilnærmet ferdig, kun små justeringer vil stå igjen.
 • E6-trafikken legges over i ny 5,5 kilometer lang trase fra Ekrabrua sør for Klett til Tiller. Trafikken vil gå på framtidig nordgående E6-trase. I Storlersbakken tas ny E6-trase i bruk gjennom vilttunnelens nordgående løp.
 • Ny bomstasjon mellom jernbanebrua og det ene tunnelløpet i vilttunnelen blir tatt i bruk. Det blir ingen endringer i takster etter at nyvegen er ferdig.

– Med disse omleggingene vil trafikken på hele den nye E6-strekningen fra Melhus til Tiller gå i ny nordgående trase, og uten rundkjøringer. Det har vært en del kø i lang tid på grunn av anleggsarbeidet. Med disse endringene håper vi trafikkflyten vil bedre seg, sier Soknes.

2) Lokalveg Melhus/Brubakken-Klett og adkomsten til Ekra gartneri

 • Ny gjennomgående lokalveg mellom Brubakken og Klett tas i bruk. Dette vil også være ny permanent adkomst til Ekra gartneri både fra sør og nord. Gang- og sykkelvegen langs lokalvegen er også ferdig. Den permanente kjøreadkomsten til Bjørgum mekaniske verksted vil bli åpnet senere.

3) Lokalveg Klett-Rødde

 • Lokaltrafikk mellom Klett og Rødde blir ledet over den nye Klettrøbrua. Den nye lokalvegen blir forbundet med Heimdalsvegen med kryss ved Leinstrand samfunnshus. Gjennomkjøringsforbudet i Røddevegen blir opphevet. Vegen kan også brukes av gående og syklende.

4) Kollektivreisende

 • Nye holdeplasser i krysset på Klett tas i bruk. De nye holdeplassene åpner for smidigere omstigning mellom bussruter på E39 og E6. Holdeplassene er forbundet med underganger.
 • Holdeplassene på E39 trafikkeres av følgende ruter: 310320410460470, 4101 og 5004.
 • Holdeplassene i krysset på Klett som betjener trafikk langs E6 trafikkeres av følgende ruter: 3886138340 og 480.
 • Holdeplassene Stav Øvre på E39 blir lagt ned, og erstattet av nye holdeplasser i krysset på Klett, ca. 300 meter lenger øst.
 • Holdeplassene Storler i bunnen av Storlersbakken på E6 blir lagt ned. Nærmeste holdeplass for ruter på E6 blir i krysset på Klett.
 • Rute 38 mellom Melhus og Trondheim kjører på lokalvegen mellom Brubakken og Klett. Holdeplassene Skottvoll og Ekra blir gjenåpnet på lokalvegen.

Annet arbeid som skal gjøres i stengehelga

 • Rester av den midlertidige rundkjøringa på Sandbakken fjernes, permanente skilt monteres og såing/grøntarbeid.
 • Tetthetsprøving/kamerakjøring av rør, rensning av sandfang.
 • Asfaltering av Sandbakkbrua og Sandbakkveien.
 • Rekkverk og midtdeler ved ESSO.

Firefelts E6 åpner i vinter/tidlig vår

– Det gjenstår fortsatt mye arbeid og vi må ta noen forbehold, men slik situasjonen er nå, ser vi for oss åpning av firefelts E6 på hele strekningen i februar 2019, sier Soknes.

Omkjøring og trafikkavvikling ved stengt E6

Når E6 er stengt blir omkjøring skiltet om fv. 900 gjennom Heimdal. Trafikklysene på Heimdal blir satt i gulblink for å prioritere E6-trafikken. Politi vil være til stede på Heimdal fredag kveld og lørdag på dagtid, blant annet for å sikre gående ved kryssing av fv. 900 i perioden denne fungerer som E6. Det vil også være plassert ut trafikkvakter flere steder.

 • Trafikk på E6 fra sør og E39 får omkjøring fra rundkjøring på Klett via fv. 707 og fv. 900 om Heimdal sentrum, videre til fv. 903 John Aaes veg og påkjøringsrampe til E6 ved City Syd.
 • Gjennomgangstrafikk på E6 fra nord vil få avkjøring fra E6 ned rampe 33 mot fv. 903 John Aaes veg, videre på fv. 900 om Heimdal sentrum og fv. 707 på Klett, med påkjøring på E6/E39 ved rundkjøring på Klett.
 • Sandmobrua blir åpen i øst-vest-retning. Kjørende til Heggstadmoen, inkl. Heggstadmoen gjenvinningsstasjon, kan også bruke Industriveien/Terminalen/Heggstadmoen.
 • Gang- og sykkelundergangen i bunnen av Storlersbakken, mellom Espvegen og Røddevegen, blir stengt.

– Vegen over Heimdal har mindre kapasitet enn E6. Vi anbefaler derfor at alle som har mulighet, reiser kollektivt. Må du ta bilen, beregn ekstra reisetid – spesielt lørdag og søndag ettermiddag, og ta hensyn til andre trafikanter, oppfordrer Soknes.

Bussrutene på E6 blir lagt om når vegen er stengt. Mer informasjon om bussruter hos AtB.

Modulvogntog kan ikke passere gjennom Heimdal.

Ny E6-trase i Storlersbakken.

Ny adkomst til Ekra gartneri nordfra.

Ny lokalveg mellom Klett og Rødde.
Nye holdeplasser på Klett og gang- og sykkelvegene i området.

Holdeplasser for rute 38 mellom Brubakken og Klett på ny lokalveg.