Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 20 mai 2020

Lesetid: 4 min

Dette skal Miljøpakken bygge

Miljøpakken prøver å forsere utbygging for å hjelpe næringslivet gjennom korona-krisen. Tre store og mange små prosjekt har planlagt oppstart i 2020.

Topp tre etter omfang
NYDALSBRUA – erstatning for Sluppen bru
Bildet over viser ny bru med dagens Sluppen bru nede i høyre hjørne. Prosjektet omfatter også kompliserte tilknytninger til vegnettet. Det blir gjort klart for innhogg til en framtidig Byåsen tunnel i forlengelsen av brua.
Ferdig: Sommeren 2024
Kostnad: 1 200 mill. kr.

INNHERREDSVEIEN – fra Solsiden til Saxenborg allé (1,3 km)
Omfattende utbedring av gata og utskifting av opptil 150 år gammelt ledningsnett. Ombygging til miljøgate etter at Strindheim tunnelen tok unna biltrafikken. Vekt på kollektivtrafikk, syklister og gående. Metrobusstasjoner og parkmessige løsninger.
Ferdig: 2024
Kostnad: 332 mill. kr.

Innherredsveien skal bli miljøgate med parkmessige anlegg. Ill: Asplan Viak.

SAUPSTADBRUA – gang- og sykkelbru over Bjørndalen
180 meter lang bru for myke trafikanter skal binde sammen folkerike bydeler og handel- og servicetilbud på Saupstad- og Tillersida av Bjørndalen.
Ferdig: 2022
Kostnad: 120 mill. kr.

De fleste tiltakene i Miljøpakken er mye mindre og får liten oppmerksomhet, men de bidrar til høy aktivitet og flere arbeidsplasser i lokalt næringsliv. Politikerne ønsker å forseree prosjekter for å motvirke arbeidsledighet på grunn av korona og nedstenging.

Noe av det som bygges i 2020
Uglaveien:
Arbeid med nytt fortau startet i fjor og blir ferdig i år.

Arbeid pågår i Uglavegen på Byåsen. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen.

Tyholtveien:
Bygging av fortau over en tildels bratt strekning på 550 meter startet i fjor høst og pågår nå.

Huseby-Kolstad:
Miljøpakken utbedrer gang- og sykkelveg fra Huseby fram til Bjørndalsbrua. Blir ferdig i sommer.

Miljøpakken graver på Kolstad. En elendig gang- og sykkelveg gjennom boligområdene får god standard i løpet av sommeren. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen.

Strandveien:
350 meter ny sykkelveg med fortau, arbeid starttr i mai og blir ferdig i august.

Fjordgata:
Sykkelveg med fortau kommer mot bryggene som erstatning for sykkeltilbud i Olav Tryggvasons gate. Snuteparkering for bil endres til langsgående parkering. Ferdig i høst.

Langs nesten hele Fjordgata kommer sykkelveg med fortau mellom gangarealet og rekken av trær. Foto: Miljøpakken.

Snarveier:
12 snarveier skal utbedres i 2020. En snarvei med ny bru til Bratserg skole og en 2,1 km lang trase i Bekkvolldalen er blant prosjektene.

Metrobusstasjoner Jonsvannsveien:
Nytt stasjonspar av høy standard bygges ved NTNU Dragvoll.

Andre holdeplasser:
En rekke busstopp utenfor Metrobusslinjene i Trondheim skal rustes opp, mulig byggestart for flere av disse i høst. Det samme gjelder holdeplasser på strekningen Muruvik-Storsand.

Sykkelhotell:
På Leüthenhaven kommer sykkelhotell med 160 plasser og på metro-knutepunktet på Tonstad skal det bygges hotell for ca 50 sykler.

Store starter i 2021
Minst to store utbygginger blir forsøkt framskyndet slik at de kan starte i 2021.

Fylkesveg 704 Tanem-Tulluan i Klæbu kan bli forsert med oppstart neste år i stedet for 2023. Vegen er kostnadsberegnet til 435 mill. kr.
Nordre Ilevollen: Er nå innlemmet i gateprosjektet Kongens gate. Også på Ilevollen er gata nedkjørt og dårlig egnet både for buss og trikk. Framskyndes og vil anslagsvis koste 75 mill kr.

Nordre Ilevollen er ei ødelagt gate med trikk og mye busstrafikk. Miljøpakken skal sette den i stand. Foto: Miljøpakken.

Bygger for milliarder
Siden starten i 2010 har Miljøpakken investert ca 8 milliarder i utbygging av vegnett, trikketraseér, sykkelanlegg, fortau, snarveger og annen infrastruktur i Trondheim. De neste ti årene skal vi bruke dobbelt så mye på bedre anlegg og kollektivtilbud i og rundt byen. Stjørdal, Malvik og Melhus inngår nå i Miljøpakken. En bieffekt av satsinga er flere oppdrag for næringsilvet.