Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 01 oktober 2013

Lesetid: 2 min

Byggestart langs Heimdalsvegen

Starter byggingen av ny gang- og sykkelveg.

Prosjektet er en del av Miljøpakken, og dekker strekningen fra Klettkrysset til rundkjøringen ved Kattemskogen.

Arbeidet starter i første omgang med skogrydding som skal gjøre plass for fyllinger, og bygging av anleggsveger i området.

Gang- og sykkelvegen skal gå langs østsiden av Heimdalvegen, i et område med vanskelige grunnforhold. En viktig del av prosjektet er derfor å sikre og stabilisere området. Bekken skal tas ut av dagens løp og legges høyere i terrenget for å få sikret veg og dalbunn.

I prosjektet inngår også ny pumpeledning for spillvann, som er en del av MeTroVann-samarbeidet mellom Trondheim kommune og Melhus kommune.

Alternativ sykkelveg

Vegen skal etter planen holdes åpen for trafikk hele anleggsperioden, men trafikanter i området må regne med periodevis mye massetransport.

Prosjektet er en del av sykkelsatsingen i Miljøpakken, og vi ønsker derfor å sikre gode forhold for syklister også i anleggsperioden. I løpet av kort tid blir en alternativ sykkelveg med grus rustet opp fra Klettkrysset via Ustbakken og gjennom Kattem. Sykkelvegen vil bli brøytet hele vinteren.

Prosjektet skal etter planen være ferdig i 2015

Detaljer:

• Cirka 4000 meter ny asfaltert gang og sykkelveg
• Cirka 4000 meter ny bekk, Søra- og Heggstadbekken
• Cirka 4000 meter Pumpe spillvannsledning, MeTroVann
• Cirka 300 000 m3 masseflytting til fylling i dalen og heving av bekken Søra
• Justering, sideforflytting eller heving av eksisterende fylkesveg
• Avlaste områder for å gi områdestabilitet
• Bygging av dammer, fisketerskler og heving av grunnvannsnivå i hele dalen
• Bygge ny rundkjøring i det gamle Klettkrysset
• Kostnad: ca 250 mill