Prosjekter

Skrevet av: Camilla Bakke

Publisert: 20 mars 2019

Lesetid: 3 min

Bompenger faller til 42 % av Miljøpakken

Andelen bompenger i Miljøpakken fortsetter å krympe.

Med den nye byvekstavtalen vil bompengene utgjøre 42 prosent av inntektene i Miljøpakken i perioden 2019 til 2029. Da Miljøpakken startet innkreving i 2010, betalte bilistene 80 prosent av kostnadene.

Bompenger utgjør i årene som kommer langt under halvparten av inntektene i Miljøpakken. Bildet er fra Sluppen. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen.

Bominntektene er større enn i starten, men andelen bompenger er nesten halvert. Det skyldes at staten går inn med mer penger. Statlige bidrag er en følge av at vi krever inn bompenger, og i tillegg belønning for og investering i andre tiltak for å klare nullvekstmålet – det vil si at biltrafikken ikke øker selv om vi blir flere innbyggere.

Byvekstavtalen gir trondheimsområdet ca 4,9 mrd. kr. fra staten i tillegg til det som lå i den gamle bymiljøavtalen for 2016-2023.

Noen nøkkeltall for byvekstavtalen 2019-2029
Inntekter
Fra staten: 8 384 mill. kr. (51,3 %)
Kommuner/fylke: 1 057 mill. kr. (6,5 %)
Bompenger: 6 900 mill. kr. (42,2 %)

Om bompengene
6,9 mrd. kr. er et nettobeløp. 550 mill. kr. i innkrevingskostnader er trukket fra. Disse kostnadene dekker også tapt inntekt pga bilister som passerer uten å betale, feks hvis bilskilt er uleselige eller det er feil på teknisk utstyr. Anslåtte innkrevingskostnader de neste årene tilsvarer drøyt 7 prosent av det bilistene betaler.

Om statlige penger
Statlige tilskudd fordeler seg enkelt sagt på tre typer penger:
* Tilskudd til kollektivtrafikk, sykling og gåing ved eller i tilknytning til riksveger. Øker kraftig til 3,7 mrd. kr.
* Belønningsmidler, som kan brukes ganske fritt til «grønne» formål. Øker fra 170 mill til 248 mill. per år. Totalt 2,7 mrd. kr. i perioden.
* Tilskudd til Metrobuss, maks 50 prosent/1,7 mrd. kr. av totale kostnader.

Metrobuss og bompenger
Miljøpakken tar inn i ca 600 mill. kr. per år i bompenger. Det er mindre enn tilsvarende prosjekter i Bergen og på Nord-Jæren (Stavanger-/Sandnesområdet) skal kreve inn. Dette har bla. sammenheng med at investeringene i Metrobuss er mye lavere enn 50/50-prosjektene i de to andre byområdene; Bybane i Bergen og Bussvei på Nord-Jæren. Bompenger må dekke opp den halvparten staten ikke dekker.

Over halvparten av tilskuddet til drift av buss og trikk i Trondheim kommer nå fra Miljøpakken. Kollektivbruken øker stadig. Veksten var 5 prosent i januar og februar.

Drift av buss og trikk
Miljøpakken skal nå gå inn med 208 mill. kr. hvert år til drift av kollektiv i og rundt Trondheim. Beløpet kan øke. Fylkeskommunen skal bidra med 178 mill. kr. (2016-verdi). Beløpet blir indeksregulert. Miljøpakken står for mer enn halvparten av tilskuddene som gir bedre rutetilbud og billigere billetter. Belønningsmidler er typen penger som vanligvis blir brukt til kollektivdrift, men det er lov å bruke bompenger.

Miljøpakken går også inn med årlige investeringer for å bedre infrastrukturen til trikken i Trondheim.