Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 28 juli 2023

Lesetid: 3 min

Biltrafikken øker – kan gi nye bommer

Bilbruken øker igjen. Staten krever at det ikke skal skje. Bomsystemet i Miljøpakken kan bli endret for å bremse trafikken.

Nye tall viser at det var litt mer personbiltrafikk i 2022 enn i 2019, siste år før pandemien. 2019 er året vi måles mot. Økningen forsterket seg i første kvartal i år. Trafikken var 1,8 prosent høyere enn samme periode i 2022.

POLITIKERNE BEKYMRET
Mer enn halvparten av inntektene i Miljøpakken kommer fra staten. Som motytelse krever staten at bilbruken IKKE skal øke, også kalt nullvekstmålet (se nederst). Kontaktutvalget i Miljøpakken (KU) er bekymret. På siste møte, 9. juni, oppsummerte partene situasjonen slik:

«KU påpeker at vi er i en utfordrende situasjon mht. nullvekstmålet og at det må vurderes mulige tiltak for å motvirke den negative utviklingen. Dette må gjenspeiles i alle Miljøpakkens prosesser, blant annet arbeid med handlingsprogram, arbeid med ny bompengeutredning, eventuell ny byutredning og øvrig arbeid i Miljøpakken.«

kontaktutvalget

Består av ordførerne i Trondheim, Melhus, Malvik, Stjørdal og Trondheim, fylkesordføreren i Trøndelag og representanter for staten (Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Statsforvalteren). Dette er et konsensusorgan der alle må være enige om vedtak.

NYE BOMSTASJONER OM NOEN ÅR?
Ny bompengeutredning er tatt inn i Byvekstavtalen som nylig ble fornyet. Her heter det at Miljøpakken skal utrede en revisjon av bomsystemet. Den vil omfatte blant annet bomstasjonenes plassering, behovet for nye bomstasjoner, innkrevingsperiode og endringenes betydning for trafikken. Utredningen startes opp i 2023 og skal være ferdig første kvartal 2025. Den vil danne grunnlag for behandling av ny stortingsproposisjon.

DERFOR HAR VI BOMMER
Siste større endring i bomsystemet skjedde i 2014. Bommene har to formål: Skaffe inntekter og begrense bilbruken. Et dilemma nå er at 35 prosent av bilene som passerer bomsystemet er elbiler. Rabatter gjør at de foreløpig gir lave inntekter. Inntektene skal i hovedsak gå til bedre kollektivtilbud og nye anlegg for sykkel og gange.

KU behandlet på siste møte rapporten om måloppnåelse i 2022. Dette er den årlige evalueringa av Miljøpakken, som styrer etter flere mål. I tillegg til at biltrafikken øker, går ikke utslippene fra trafikk ned like fort som det vedtatte målet. Det er tilpasset ambisjonene i Paris-avtalen. Utslipp fra lette kjøretøy går ned, men utslippene fra tunge kjøretøy går opp.

NULLVEKSTMÅLET

Kravet er at personbiltrafikken ikke skal øke selv om vi blir flere innbyggere, og det blir vi. Innbyggertallet i Miljøpakkens område økte med ca fem prosent fra 2019 til 2023. Næringstransport og gjennomgangstrafikk holdes utenfor nullvekstmålet.